Actuele ontwikkelingen in De Onlanden

Windmolens en zonneparken langs de A7?

Optimalisatie waterberging?

Verbindingszone in gevaar?

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen wordt op grote schaal gezocht naar locaties voor zonnepanelen en windmolens. De gemeente Groningen verkent op twee locaties de mogelijkheden voor de plaatsing van windmolens. Meer informatie hierover staat op de site van het Windplatform Groningen. Een van de zoekgebieden is het industrieterrein Westpoort, langs de A7. Dat is net ten Noorden van De Onlanden en het Natura 2000 Vogelrichtlijngebied Leekstermeer. De molens kunnen derhalve een barrière vormen voor allerlei vogels die foerageren in De Onlanden en ten Noorden van de A7 rusten of andersom.

Onlangs heeft de gemeente Noordenveld de weilanden tussen Matsloot en de A7 bestempeld als geschikt gebied voor de aanleg van zonneparken. Maar dit gebied is ook zeer waardevol voor foeragerende ganzen en weidevogels!

Als Natuurbelang De Onlanden onderschrijven we de noodzaak van de energietransitie en dat zon en wind hier een belangrijke rol in spelen. We maken ons echter zorgen over het feit dat de effecten op natuur per project worden bekeken en niet in samenhang met alle omringende ontwikkelingen. Een goede ruimtelijke ordening voor duurzame energie kan prima samengaan met een goede ruimtelijke structuur voor robuuste natuur. Maar dan moeten we niet uitgaan van losse projecten maar met een integrale visie over de gemeente- en provinciegrenzen heen durven kijken.

 

Waterschap Noorderzijlvest heeft in december 2018 besloten om de waterberging in De Onlanden aan te passen zodat meer water in het gebied kan worden geborgen en de wateroverlast in Groningen verder wordt verminderd.  Meer informatie over dit project staat op de website van het waterschap. In het huidige voorstel wordt een knip gelegd tussen het waterpeil van het Leekstermeer en het moerasgebied ten oosten daarvan. Dat betekent aanleg van nieuwe kaden, nieuwe elektrische stuwen en onderhoudspaden naar de nieuwe stuwen. Nu ligt hier een stenen dam (zie foto), waardoor het gebied slecht toegankelijk is. En dat is belangrijk want het gaat hier om de meest waardevolle ‘stiltekern’ van De Onlanden. Wanneer de toegankelijkheid wordt vergroot – ook wanneer medegebruik officieel niet is toegestaan – zullen de natuurwaarden sterk door worden aangetast. Op dit moment zijn waterschap Noorderzijlvest, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincies Groningen en Drenthe nog in overleg om te kijken of/hoe de natuur een betere plek kan krijgen in de plannen.

Als Natuurbelang De Onlanden begrijpen we de noodzaak tot meer waterberging als gevolg van de klimaatverandering. Maar wij pleiten voor een integraal meebewegende berging waarin ook het Leekstermeer en de omliggende natte natuur worden meegenomen. Wij volgen dit project dan ook nauwgezet en zullen waar nodig de natuurstem in het proces inbrengen.

(foto Wim van Boekel)

Voor dieren als Otter en Bever is het van groot belang dat er ecologische verbindingszones bestaan tussen de grote natuurgebieden. Het Stroomdallandschap Drentse Aa staat met De Onlanden in verbinding via het Paterswoldse meer en de EVZ-Zuid, een mooie strook ‘wetland’ tussen de nieuwe wijk Ter Borch en Eelderwolde (zie foto). Dit gebied is in eigendom van de gemeente Tynaarlo en is jarenlang beheerd door Natuurmonumenten. Nu wil de gemeente Tynaarlo dit gebied nu verkopen aan een nieuwe beheerder.

Als Natuurbelang De Onlanden maken wij ons hier zorgen over. Versnipperd beheer betekent over het algemeen niet veel goeds. Bij verkoop zou de gemeente niet alleen de natuurwaarde van dit gebied goed moeten borgen maar ook het functioneren van deze ecologische verbinding tussen het Eelder- en Peizerdiepsysteem en het dal van de Drentsche Aa. De natuurwaarde van deze verbindingszone is veel groter dan alleen de waarde van de natuurhectares zelf.