Kansen voor natuur in Westpoort-Matsloot

Vanaf 2021 hebben de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Noordenveld en Westerkwartier gewerkt een Regionaal Raamwerk voor het gebied net ten noorden van De Onlanden. Langs de A7 bij polder Matsloot en Westpoort wordt ruimte gezocht voor een aantal maatschappelijke en economische opgaven: duurzame energieopwekking, bedrijvigheid, natuur, waterberging, berging van bietengrond, recreatie en mobiliteit. De eindversie van het adviesrapport is klaar en is te vinden op de site van de provincie Groningen.

Er ligt echter nog geen visie die door de vijf overheden wordt gedragen. De adviezen uit het rapport zullen worden meegenomen in de Provinciale Programma’s Landelijk Gebied (PPLG, klik hier voor PPLG Groningen en klik hier voor PPLG Drenthe) waarin de doelen voor natuurherstel, water en klimaat uitgewerkt gaan worden. Er zijn nog geen locaties aangewezen voor grondberging en duurzame energieopwekking. De robuuste ecologische verbinding tussen De Onlanden en het Reitdiep, langs de Zuidwending, lijkt wel een belangrijke pijler voor de gebiedsontwikkeling.

Deze ontwikkelingen kunnen effecten hebben op De Onlanden (het Leekstermeer en omliggende gronden zijn aangewezen als Natura 2000 gebied). Maar belangrijker nog: in dit gebied liggen ook kansen voor versterking van de natuur. Het gebied Westpoort-Matsloot vormt het kruispunt van twee grootschalige landschappelijke structuren. Langs de lijn zuid-noord is dit het beeksysteem van Drenthe tot aan het Wad. Vanuit de brongebieden in Noord-Drenthe (Fochteloërveen) stroomt het water via herstelde beken naar De Onlanden. Vanaf daar zoekt het water de aansluiting met het Reitdiep om uit te monden in het Lauwersmeer en de Waddenzee. Langs de lijn west-oost ligt het gebied Westpoort-Matsloot midden in de laagveengordel die van het Westerkwartier, via De Onlanden, Drentsche Aa en Hunzedal naar Roegwold loopt.

Juist doordat Westpoort-Matsloot het knooppunt vormt van twee dominerende landschappelijke en ecologische stelsels, is een goede ruimtelijke ordening met breed opgezette ecologische en hydrologische verbindingen essentieel. Daarom heeft onze stichting het initiatief genomen om een eigen visie op dit gebied te geven.  Samen met de Milieufederaties Drenthe en Groningen, het Groninger en Drentse Landschap, Natuurmonumenten, de omliggende IVN’s, KNNV, Landschapsbeheer Drenthe, de werkgroep Avifauna Drenthe en de Energie coöperatie Noordseveld hebben we de visie verder uitgewerkt en op 30 november 2021 aangeboden aan de vijf overheden van het Regionaal Raamwerk. We willen constructief meedenken over de toekomst met als insteek dat de opgaven gecombineerd worden over de bestuurlijke grenzen heen én er een plus voor natuur wordt gerealiseerd.

Namens de 14 organisaties die de visie hebben ondertekend zijn wij, samen met de Groninger en Drentse Milieufederaties betrokken geweest bij de uitwerking van het Regionaal Raamwerk. Hoe dit in de PPLG’s georganiseerd gaan worden is nog niet bekend. Gemeente Groningen is bezig met het uitwerken van een ecologische zone langs de Zuidwending ter hoogte van Westpoort II en III. Hierbij zijn we samen met de Groninger Milieufederatie aangehaakt.
Klik hier om de visie te lezen.