Optimalisatie waterberging?

Waterschap Noorderzijlvest heeft in december 2018 besloten om de waterberging in De Onlanden aan te passen zodat meer water in het gebied kan worden geborgen en de wateroverlast in Groningen verder wordt verminderd. Meer informatie over dit project staat op de website van het waterschap. In het huidige voorstel wordt een knip gelegd tussen het waterpeil van het Leekstermeer en het moerasgebied ten oosten daarvan. Dat betekent aanleg van nieuwe kaden, nieuwe elektrische stuwen en onderhoudspaden naar de nieuwe stuwen. Nu ligt hier een stenen dam (zie foto), waardoor het gebied slecht toegankelijk is. En dat is belangrijk want het gaat hier om de meest waardevolle ‘stiltekern’ van De Onlanden. Wanneer de toegankelijkheid wordt vergroot – ook wanneer medegebruik officieel niet is toegestaan – zullen de natuurwaarden sterk door worden aangetast. Op dit moment zijn waterschap Noorderzijlvest, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provincies Groningen en Drenthe nog in overleg om te kijken of/hoe de natuur een betere plek kan krijgen in de plannen.

Als Natuurbelang De Onlanden begrijpen we de noodzaak tot meer waterberging als gevolg van de klimaatverandering. Maar wij pleiten voor een integraal meebewegende berging waarin ook het Leekstermeer en de omliggende natte natuur worden meegenomen. Wij volgen dit project dan ook nauwgezet en zullen waar nodig de natuurstem in het proces inbrengen.

(foto Wim van Boekel)