Broedvogelteam

De ontwikkelingen van de vogelstand in De Onlanden wordt al jaren nauwkeurig gevolgd door een team van vrijwilligers en beheerders. Zo kan de ontwikkeling van het gebied worden bijgehouden en kan worden getoetst of de Natura2000 doelen worden behaald en kan deze kennis worden gebruikt om ontwikkelingen zoals het plaatsen van windmolens te toetsen.

De vogelstand wordt op verschillende manieren gevolgd. Broedvogels worden geïnventariseerd met de BMP-methode van SOVON. Hiervan wordt jaarlijks een rapport gemaakt die elders op deze site is te vinden. Verder vinden er van oktober tot maart watervogeltellingen plaats en slaapplaatstellingen en vanaf half december tot eind december worden er Punt Transect Tellingen uitgevoerd (allemaal via SOVON). Daarnaast wordt een aantal gebieden jaarrond geïnventariseerd en zijn er ook het hele jaar door waarnemers actief die hun  waarnemingen invoeren op www.waarneming.nl. Tot slot worden er ook veel waarnemingen aan ons doorgegeven. Zie daarvoor de pagina waarnemingen. Al deze informatie is zeer waardevol, dus blijf de waarnemingen doorgeven!

Deze tellingen en waarnemingen leveren enorm veel informatie op over de vogelstand in het gebied. In de paar jaar na de start van De Onlanden als aaneengesloten natuur- en waterbergingsgebied is zo duidelijk geworden dat dit voormalige veenweidegebied één van de belangrijkste moerasgebieden van ons land is geworden. De komende jaren zullen we doorgaan met dit werk en zien hoe het de vogelstand zich verder gaat ontwikkelen.