Polder Lage Land

Ten noorden van het Natura-2000 gebied ligt een weidegebied met een tweetal boerenbedrijven. Aan de noordkant wordt deze polder begrensd door de A7, aan de zuidkant door de dijk van de waterberging (tevens grens van het N2000-gebied). De Hoogema, ten westen van de Hooiweg, is ook een gewoon weidegebied.
De graslanden in deze polders bieden ‘s winters veel voedsel aan ganzen. Het hele gebied is daarom aangewezen als beschermd foerageergebied voor de ganzen. Deze mogen hier niet verjaagd worden. De boeren krijgen schadevergoeding voor het gras dat de ganzen opeten.

Behalve ganzen zijn er in het Lage Land ‘s winters vaak grote groepen Kieviten te zien
en ook de Grote Zilverreiger komt er dan graag. In de hoogspanningsmasten aan de oostkant van het gebied zit ‘s winters ook regelmatig een Slechtvalk, die speurt naar de mogelijkheid een Kievit of Spreeuw te slaan.

Het vogelrijkdom van het Lage Land wordt momenteel bedreigd door plannen voor zonneweides en windturbines.

Polder Lage Land deelgebied