Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in De Onlanden die u opvallen kunt u doorgeven aan Michel Wijnhold (m.wijnhold@deonlanden.nl).
Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:  soort(en), aantal, plaats, datum, bijzonderheden. Een (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom. Deze gebruiken we ook voor communicatie-uitingen van de stichting, bijvoorbeeld in onze nieuwsbrief (altijd met vermelding van fotograaf). Vergeet dus niet uw naam erbij te vermelden!

20 juli: Een jonge Havik vliegt onder luid alarm van andere vogels door de Lettelberter Petten. Het alarm komt onder andere van een familie met 8 pas uitgevlogen Staartmezen. Bij de Kijkhut is een Oeverloper te zien.

Bij het Mijmerbankje foerageert een Grote Gele Kwikstaart (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

20 juli. Een Grote Gele Kwikstaart bij het Mijmerbankje. Foto: Willem Hovinga.

19 juli: De Graszanger bij de Noorddijk zingt nog steeds.

Een Visarend vangt een vis in de Blauwvennen. Bij de Lettelberter Petten is weer eens een Koereiger opgedoken (waarnemer: Arjan van Delden).

18 juli: Een Zwarte Wouw vliegt over de Weeringsbroeken (waarnemer: Tseard Mulder).

16 juli: Er vliegen 4 Vale Gieren over de Peizerweering (waarnemer: Anne Diephuis).

15 juli: Een Reebok is een stukje aan het zwemmen bij het Eelderdiep (waarnemer en foto: Anne-Marieke Veenstra).

15 juli. Wadende Reebok bij het Eelderdiep. Foto: Anne-Marieke Veenstra.

13 juli: In het Klein Waal zitten een Visarend en een Bruine Kiekendief vlak naast elkaar te rusten (waarnemer: Janny Visscher).

10 juli: In De Hoogema zit een Ransuil op een paaltje (waarnemer en foto: Daniëlla van Gennep).

9 juli: In de buurt van Het Beeld is een man Grauwe Klauwier te zien. Ook miegelt het hier van de jonge en oude Roodborsttapuiten en Paapjes. Bij de Vistrap rusten 7 Steltkluten op een slikveldje waaromheen talrijke Witwangsterns, Visdieven, 2 IJsvogels een Boomvalk en 2 Bruine Kiekendieven rond vliegen. Even verderop foerageren 5 Lepelaars en 6 Grote Zilverreigers in het ondiepe water (waarnemer: Gerdt van Hofslot).

10 juli. Ransuil bij dag. De Hoogema, foto: Daniella van Gennep.

Bij de uitkijktoren is een zwerm Bijen neergestreken in een boompje (waarnemer en foto: Cune van Schöll).

9 juli. Bijenzwerm bij Het Beeld. Foto: Cune van SchBij de uitkijktoren is een zwerm Bijen neergestreken in een boompje (waarnemer en foto: Cune van Schöll).

Gisteren ving een Visarend een prooi in het Matslootgebied (waarnemer en foto: Harriëtte Jongman).

9 juli. Visarend in het Klein Waal. Foto: Harriette Jongman.

8 juli: Bij Het Wold bloeit Dauwnetel en in de Weeringsbroeken Blauwgras (waarnemer en foto: Frans Kromme).

8 juli. Dauwnetel. Foto: Frans Kromme.

7 juli: Langs de Noorddijk zingt een Graszanger. Een Groene Specht roept bij Het Beeld (waarnemer: Evert-Jan Slot).

Op een geheime locatie is een jonge Buidelmees te zien.

1 juli: Een groepje Kemphanen vliegt over het Mijmerbankje (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

1 juli. Kemphanen bij de Blauwvennen. Foto: Willem Hovinga.

29 juni: Een Visarend jaagt boven het Peizerdiep in de Zuidermaden, met succes.

Een familie IJsvogel is aan het vissen in de Lettelberter Petten (waarnemer en foto: Arjan van Delden).

29 juni. IJsvogel in de Lettelberter Petten. Foto: Arjan van Delden.

28 juni: De rupsen van de St-Jacobsvlinder zijn weer actief bezig met het beheer van Jacobskruiskruid bij de Noorddijk (waarnemer en foto: Lieselot Smilde).

28 juni. St-Jacobsvlinder rupsen aan de Noorddijk. Foto: Lieselot Smilde.

26 juni: Bij het Mijmerbankje vliegt een groepje Brilduikers voorbij, ook is hier een Boomvalk actief (waarnemer en foto: Willem Hovinga).  

Een Hermelijn heeft een muis te pakken op de Onlandse Dijk (waarnemer: Anne Diephuis).

26 juni. Brilduikers vliegend over de Blauwvennen. Foto: Willem Hovinga.

23 juni: Langs de Noorddijk zingt een Graszanger (waarnemer en foto: Evert_Jan Slot).

23 juni. Graszanger langs de Noorddijk. Foto: Evert-Jan Slot.

22 juni: In De Bolmert is een Boomvalk te zien (waarnemer en foto: Sjoerd Geelink).

22 juni. Boomvalk in De Bolmert. Foto: Sjoerd Geelink.

21 juni: Afgelopen nacht zijn er maar liefst 8 Porseleinhoenen aan het roepen langs de Drentse Dijk (waarnemer: Aart van der Spoel).

De Witwangsternkolonie in de Peizerweering telt zeker 12 nesten.  Hier zijn ook al flink wat jonge Kokmeeuwen te zien die het nest hebben verlaten. Een Geoorde Fuut is nog aan het broeden. Een vrouw Smient is zich aan het poetsen. Een man Havik en een vrouw Bruine Kiekendief zorgen voor grote paniek in de Kokmeeuwenkolonie. Ten zuiden van de Zanddijk zwemt een groep van 18 Knobbelzwanen. In de Lettelberter Petten slobbert een groep van 10 Wintertalingen door het natte gras. Bij de kijkhut zit een jonge IJsvogel in een struik.

20 juni: De nesten van de Witwangsterns hebben het hoge water overleefd, er wordt nog volop af en aan gevlogen (waarnemer en foto: Bart de Groot).

Hier vliegen ook minimaal 5 Zwarte Sterns (waarnemer: Aart van der Spoel).

20 juni. Witwangstern. Peizerweering. Foto: Bart de Groot.

19 juni: Een Bruine Kiekendief heeft iets (een vogeltje) gevangen in de Peizerweering. Maar wat? (waarnemer en foto: Albert van der Kloet).

19 juni. Bruine Kiekendief, Peizerweering. Foto: Albert van der Kloet.

18 juni: Boven Berging Sandebuur vliegt Visarend. Een andere Visarend zit in een dode boom bij de Rodervaart. Ook zijn hier twee IJsvogeltjes te zien (waarnemer: Herman Sips).

In De Middelvennen foerageren 4 Lepelaars (waarnemer: René Oosterhuis).

Lees meer: Waarnemingen 2024