Waarnemingen in De Onlanden

Bijzondere waarnemingen van vogels, zoogdieren, insecten, planten, enz. of van zaken in het Onlandengebied die u opvallen kunt u doorgeven aan Michel Wijnhold (mwijnhold@hotmail.com).
Vermeld bij uw waarneming zo goed mogelijk waarom het gaat, dus in ieder geval:  soort(en), aantal, plaats, datum, bijzonderhedenEen (digitale) foto ter ondersteuning van uw waarneming is zeer welkom. En vergeet niet uw naam erbij te vermelden! 

Hieronder staan bijzondere waarnemingen gedaan in De Onlanden. Als er bij een waarneming vóór 1 augustus 2020 geen naam is vermeld, is de waarneming gedaan door Wim van Boekel. Als er bij een waarneming ná 1 augustus 2020 geen naam is vermeld, is de waarneming gedaan door Michel Wijnhold. 

Voor actuele waarnemingen op waarneming.nl klik hier.

17 juni: Rond zonsopkomst ontwaken ongeveer 500 Spreeuwen in de opslag aan de noordkant van het Matslootgebied. Elders in dir gebeid verjagen 3 territoriale Spreeuwen een Sperwer. In De Blauwvennen zijn 2 Grote Zilverreigers te zien.

14 juni: Op weg naar een broedvogelinventarisatie laat een Das zich zien. Bij De Kampjes foerageert een Witwangstern (waarnemer: Tseard Mulder).

Langs de Onlandse Dijk bloeit de Gevlekte Rietorchis (waarnemer en foto: Jan van der Velde).

Op het eilandje in het Leekstermeer zit een Kleine Plevier.

13 juni: Op De Knop bij Sandebuur zijn meerdere Kwartels te horen (waarnemer: Herman Sips).

Ook bij de Eytemaheerd in Leutingewolde zijn Kwartels te horen (waarnemer: Bertjaap Darwinkel).

10 juni: In De Peizerweering vliegt een Boomvalk laag over richting zuid (waarnemer: Jan-Allex de Roos).

9 juni: Ten zuiden van de Zanddijk zwemt een mannetje Smient, ten noorden rust een Steltkluut. Langs de Drentse Dijk zijn 2 Paapjes te zien.

8 juni: In de Nieuwe Weering foerageert een Grote Zilverreiger en zijn opvallend veel, minimaal 7, Blauwe Reigers hetzelfde aan het doen. Er zingen in totaal 8 Paapjes. Een paartje (nummer 9 en 10) roepen naar elkaar terwijl het mannetje met voedsel in de snavel tussen de ruigte duikt.

7 juni: Boven De Blauwvennen is een Boomvalk actief (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Bij de stuw van het Eelderdiep rust een Steltkluut.

6 juni: In Polder Lage Land zit een vrouw Slechtvalk op de uitkijk in een hoogspanningsmast. Een Visarend wordt gepest door Kokmeeuwen (waarnemer: Maarten Jansen).

Een Lepelaar foerageert aan de Noorddijk (waarnemer: Gea Jansen).

5 juni: Een Platbuik laat zich mooi fotograferen aan de Woudrustlaan (waarnemer en foto: Hilde van der Heide).

4 juni: In de nacht roept een Kwartel langs de Noorddijk (waarnemer: Evert-Jan Slot).

Vlak naast de Onlanderij zit een STRUIKRIETZANGER luid te zingen (waarnemer: Harry Westerhuis). Dat is natuurlijk erg leuk, maar in hun enthousiasme betreden vogelaars de tuin van een bewoner om de vogel te zien te krijgen. Hou a.u.b. rekening met de omwonenden!

2 juni: Een Witwangstern foerageert boven droge ruigte langs de Drentse Dijk. Bij de tunnel onder de Groningerweg door jagen 2 mannen Koekoek achter een bruine bubbelende vrouw aan. Bij het Oerwoldmonument jaagt 1 man Koekoek achter een bruine vrouw aan (waarnemer: Jan-Allex de Roos.

1 juni: Bij het kijken naar de nestelende Steltkluten voltrekt zich een drama als een Havik er vandoor gaat met een jonge Steltkluut, tevergeefs zet een ouder de achtervolging in (waarnemer: René Dantuma).

Er zijn in dit gebied in totaal 6 Steltkluten te zien, waarvan 2 op het nest. Ook vliegt hier weer een Witwangstern langs (waarnemers: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).


31 mei: Ten zuiden van de Zanddijk bij het Eelderdiep vliegen 2 Witwangsterns heen en weer op zoek naar wat te eten.

30 mei: In de Matslootpolder is een paartje Grote Lissnuitkever voor nageslacht aan het zorgen (waarnemer en foto: Harry Westerhuis).

Langs de Zanddijk zijn 3 Steltkluten te zien. Langs de zuidelijke Drentse Dijk laten 2 Paapjes zich mooi bekijken (waarnemer en foto: Marcel Post).

Vroeg in de morgen staat een eenzame Lepelaar ten westen van het Langmameer. Twee Koekoeken vliegen elkaar achterna in het Matslootgebied en 2 Grote Zilverreigers vliegen richting het zuidwesten. Vanuit De Bolmert spiralen 2 Zeearenden de hoogte in, een adult en een subadult. Later vliegt de adult naar De Blauwvennen en landt daar eventjes alvorens zijn weg te vervolgen. In de middaguren landt een PURPERREIGER langs het Peizerdiep (aan de kant van Groot Waal). Even later vliegt deze weer op richting het Matslootgebied (waarnemer: Rachel van Werven).

29 mei: Een Otter steekt het fietspad over van de Langmadijk (waarnemer: Tineke Boon).

28 mei: Bij het kijkscherm aan de Madijk is een PURPERREIGER te zien, naast deze zeldzame gast in De Onlanden zijn daar ook nog 2 Lepelaars te zien en 4 Steltkluten. Bij de uitkijktoren doet een Bosrietzanger een perfecte Tureluur-imitatie (waarnemer: Jan-Allex de Roos).

In hetzelfde gebied vliegen 2 Witwangsterns. Bij het Mijmerbankje vliegt een Roerdomp (waarnemer: Rachel van Werven).

In de nacht vliegen er veel Meikevers rond. In De Peizerweering roept een Porseleinhoen.

26 mei: Een Witwangstern is te zien in de omgeving van de Zanddijk bij het Eelderdiep, zie foto (waarnemer en foto: René Dantuma)..

Tussen de Roderwolderdijk en de Waalborg zingt een Spotvogel.

25 mei: De KREKELZANGER laat zich niet door de regen tegenhouden en zingt zijn lied. Bij De Middelvennen is een Hermelijn in zomerkleed over het fietspad aan het huppelen (waarnemer: Emma Zorgdrager).

Een Zeearend vliegt van De Weeringsbroeken naar het Matslootgebied. Bij de Mijmerbank is een vliegende Roerdomp te zien die een rondje vliegt. Tevens vliegt een Boomvalk daar laag over de weg (waarnemer: Rachel van Werven).

24 mei: Aan de Onlandse Dijk zingt een KREKELZANGER (waarnemer: Erick Turksema).

23 mei: Ook vandaag zijn er 2 KOEREIGERS te zien in de Weeringsbroeken (waarnemer en foto: Jacob Poortstra).

Bij de Wolddijk is een vrouwtje Grauwe Klauwier te zien (waarnemer en foto: Jeroen Veenstra).

22 mei: Een paartje Boomvalken jaagt op de grens tussen De Kleibosch en de Zuidermaden.

21 mei: Langs de Drentse Dijk zijn 2 KOEREIGERS te zien. Dit is de tweede keer dit seizoen dat deze soort in De Onlanden wordt waargenomen (waarnemers en foto: Dick Bresser en Gerard Twickler.).

20 mei: Een Otter is doodgereden bij Leutingewolde (waarnemer: Sjoerd Geelink).

In het Matslootgebied zijn tijdens een broedvogelinventarisatie heel veel Kleine Karekieten te horen. Ook de Roerdompen zijn weer vocaal: tussen de Onlandse Dijk en de Matsloot hoempen er alleen al 5.

19 mei: Een Kleine Plevier trippelt rond op het eilandje in het Leekstermeer.

18 mei: In het Matslootgebied krast een Grote Karekiet zijn lied (waarnemer: Sebastiaan Bosma).

Een adulte Zeearend wordt door een Kokmeeuw belaagd in hetzelfde gebied, zo is het verschil in grootte goed te zien, zie foto. Ook een Visarend vliegt hier over (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Aan de zuidkant van De Blauwvennen is afval gedumpt: er drijven daar vuilmiszakken in het water. Hier vliegen ook een man en vrouw Koekoek achter elkaar aan. Bij het Klein Waal staat een Reebok tussen de bloemen te grazen, zie foto. Bij de uitkijktoren bij Het Beeld zijn drie Tapuiten te zien waaronder 1 vrouw (waarnemer en foto: Jeroen Veenstra).

In Vogeltjesland bloeit de Moerasandijvie (zie foto). Aan het einde van de middag jaagt een late man Blauwe Kiekendief in De Weeringsbroeken.

17 mei: In De Vorrelmat is een vrouw Koekoek te zien en te horen, samen met 1 of 2 mannetjes. De vrouw wordt verjaagd door een paartje Rietgorzen (waarnemer: Peter Kruijt).

Ook bij de Onlandse Dijk zijn 2 vrouw Koekoeken actief. Ten noorden van de Zanddijk zijn 4 foeragerende Steltkluten te zien.

16 mei: ’s Ochtends vroeg vliegen in een half uurtje duizenden Brandganzen over de Matsloot richting zuidoost. Er worden 4290 geteld. Rond de Matsloot hoempen 6 Roerdompen.

15 mei: Een vrouw Koekoek vliegt met een dikke rups in haar snavel het Riet van De Blauwvennen in. Bij het Klein Waal cirkelen 3 Boomvalken. In Polder Roderwolde is een paartje Tapuit te zien.

14 mei: Tussen de Drentse Dijk en het Eelderdiep is ook een paartje Steltkluut te zien en hier hoempt nu ook een 3de Roerdomp. Ook “slaan” en “krijsen” daar 16 Waterrallen en “zwiepen” 2 Porseleinhoenen. Er wordt ook een doodgebeten Schaap aangetroffen, dader onbekend (waarnemer en foto: Jacob Poortstra).

Langs de Weringse Dijk is een PURPERREIGER te zien. Ook is er bij de Madijk een tweede Steltkluut-nest (waarnemer: Harry Westerhuis).

In De Blauwvennen hoempen 3 Roerdompen en is er ook een 4de te zien. Een Boomvalk komt op hoge snelheid vanaf het Leekstermeer laag overvliegen. Vanuit de andere kant van de Hooiweg zijn nog eens 3 Roerdompen te horen. Aan het einde van de middag is een Kleine Bonte Specht aan het zingen en roffelen in De Kleibosch. Een thermiekbel daar wordt benut door 5 Ooievaars, ook een Slechtvalk zit er kort in.

13 mei: In De Blauwvennen rusten 3 Lepelaars. Vlak voor zonsopgang maakt het opvliegen van duizenden Spreeuwen van hun slaapplaats een enorm kabaal. Een Zeearend komt overvliegen uit het Groot Waal en, na kort luchtgevecht met Bruine Kiekendieven, gaat door richting de Lettelberter Petten. Een Oeverloper vliegt op. Tijdens de broedvogelinventarisatie in De Blauwvennen wordt een dode Reegeit gevonden die is gestorven tijdens het baren (zie foto).

Gelukkig is er ook leven te vieren: in De Kampjes wordt een levend Reekalfje gevonden (foto en waarnemer: Tseard Mulder).

Bij het Hoge Bruggetje is een Zomertaling te zien. Een Hermelijn huppelt over het pad Even later zijn bij het Mijmerbankje ook 2 Roerdompen te zien. Aan het eind van de middag zijn een adulte en een subadulte Zeearend te zien boven het Leekstermeer die vliegen naar De Bolmert (waarnemer: Rachel van Werven).

In het Matslootgebied zijn 2 vrouw Koekoeken te zien, twee mannen zingen (waarnemer: Leon Peters).

Langs de Drentse Dijk zingen 2 Paapjes (waarnemer en foto: Jeroen Veenstra).

Langs de Madijk is te zien hoe een paartje Steltkluut elkaar aflost op het nest. In de middag zijn 2 Zeearenden te zien boven De Broekenweering (waarnemer: Harry Westerhuis).

12 mei: Er zijn 3 Steltkluten te zien bij de Onlanderij, waarvan 1 op het nest zit. Dat mensen afval weggoien in De Onlanden is niet altijd een slechte zaak: bij het kijkscherm aan de Madijk is een Appelboom opgekomen, zie foto (waarnemer en foto: Roel Rijkers).

Er zijn nu ook 2 Steltkluten te zien in de Nieuwe Weering. Daar zitten ook 3 Tapuiten op paaltjes (1 man en een vrouw) waaronder een geringde. Er zingen ook 5 Paapjes. Rond het Eelderdiep bij de Zanddijk vliegen 2 WITWANGSTERNS tussen de Kokmeeuwen. Even later komt een FLAMINGO aanvliegen vanuit de Peizerweering over de Zanddijk, boven de zuidelijke Kokmeeuwen kolonie keert de vogel om vliegt richting de Weringse Dijk om daar te landen. De vogel is rechts geringd met een rode kleurring, dus waarschijnlijk afkomstig van de kolonie in het Duitse Zwilbrocker Venn.

Later op de ochtend is de FLAMINGO te zien bij De Blauwvennen (waarnemer en foto: Jan van der Velde).

Aan het einde van de middag is er bij het Eelderdiep in 1 kijkerbeeld een Zwarte Stern, Visdief en Witwangstern te zien. Nu zijn daar 4 Steltkluten te zien. In de Peizerweering staan 2 Lepelaars te rusten. Bij het Groot Waal hebben een Slechtvalk en een Boomvalk mot met elkaar en in Polder Roderwolde is een paar Tapuit over de akker aan het rennen en vliegen.

11 mei: In de Peizerweering zijn 3 Stelkluten te zien en een Visarend (waarnemer: Henk de Lange).

Bij de Zanddijk zijn ook een Zwarte Stern en een Rode Wouw te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).

Over Berging Sandebuur vliegen in de avond 2 Visarenden over (waarnemer: Herman Sips).

10 mei: Een Porseleinhoen roept luid in De Broekstukken (waarnemer: Anne Diephuis).

Een GROTE KAREKIET zingt in het Matslootgebied. Aan de oever van het Leekstermeer huppelt een Hermelijn rond (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Ten zuiden van de Zanddijk bij het Eelderdiep vliegen 3 Zwarte Sterns. Een Kwartel roept bij Het Beeld en langs de Drentse Dijk is een paartje Paap te zien (waarnemer: Frans Tijsterman).

Rond zonsopkomst vliegt een Visarend laag over Polder Roderwolde. Een vrouw Sperwer wordt door 6 Spreeuwen een bosje bij de Matsloot uit gejaagd. Ten noorden van de Zanddijk zijn 5 Steltkluten te zien. Elders in dit gebied staan 5 Lepelaars. Een Boomvalk jaagt op hoge snelheid bij het Mijmerbankje. In Polder Roderwolde vliegen 17 Regenwulpen heen en weer.

Een LAMMERGIER vliegt over: een nieuwe soort voor De Onlanden! (waarnemer: Tseard Mulder).

’s Avonds zijn er bij Het Beeld zelfs 2 Kwartels te horen (waarnemer: Anne Diephuis).

9 mei: Een Boomvalk vliegt over de Zanddijk. Bij Het Beeld zijn 2 Noordse Kwikstaarten te zien in een groep van 7 “gewone” Gele Kwikstaarten (waarnemer: Cees Koelewijn).

Bij het Leekstermeer zijn 2 Zeearenden te zien, een adult en een subadult (waarnemer: Rachel van Werven).

Vlak voor zonsopgang hoempen er in het Matslootgebied zoveel (minimaal 7) Roerdompen zo vaak dat er vanzelf melodielijntjes ontstaan als van een soort reuzepanfluit-orkest. In dit gebied roepen 2 Koekoeken hun naam terwijl een derde man stilletjes een vrouw achtervolgt. Datzelfde lot treft 2 vrouw Tafeleend die door 3 woerden worden achtervolgd. Een Vos wil nog net de weg oversteken in Polder Lage Land vóór de auto langs komt, maar dat gaat maar net goed. Reynaert springt op het laatste moment van de weg in een sloot, maar weet er weer uit te komen. In Polder Roderwolde rent een man Tapuit op jacht over een kale akker langs een broedende en niets-vermoedende Scholekster. Daar loopt ook een Regenwulp rond.

8 mei: De eerste Bosrietzanger is fanatiek aan het zingen bij het Groot Waal. Vanuit het Vogeltjesland en omgeving kwik-me-ditten 3 Kwartels. Langs de Roderwolderdijk, bij het Groot Waal en in Polder Roderwolde zijn paartjes Tapuiten te zien. Een groep van 5 Reeën graast in het Vogeltjesland. Bij De Waalborg zingt een Holenduif. Hier zitten ook ongeveer 50 Kramsvogels in de bomen.In Polder Roderwolde zijn nog 3 Reeën te zien. Uit het Matslootgebied klinken vanuit diverse kanten 3 Roerdompen en ook 4 Koekoeken. Langs de Rodervaart staat een Lepelaar in een weiland.

Vlak voor de regen dansen 4 Zwarte Sterns boven het Leekstermeer. Een PURPERREIGER vliegt naar het oosten over De Blauwvennen.

Bij het Leekstermeer is een Otter te zien (waarnemers: Sjoerd Geelink en Theo Bus).

7 mei: Inmiddels zit menig Geoorde Fuut op het nest onder de (soort van) veilige paraplu van de Kokmeeuwenkolonie (waarnemer: Harry Westerhuis).

Een Dodaars doet stiekem in het Riet bij de kijkhut in de Lettelberter Petten. Daar zijn enorm veel zangvogels te horen, maar ook een Havik doet qua geluid een duit in het zakje.

6 mei: Een paar Stelkluten paren tweemaal en laten het bijhorende dansje zien bij het Eelderdiep. Hier vliegen ook 2 Groenpootruiters luid roepend over net als 2 Zwartkopmeeuwen (waarnemers: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).

Op een door bomen omsloten weitje in De Kleibosch lopen 9 Ooievaars hun kostje bij elkaar te “stalken”. Af en toe klinkt het gekekker van de Havik.

5 mei: In de harde wind en regen zijn langs de Drentse Dijk 2 Bosruiters, een Tapuit en een Koekoek te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).

3 mei: In Polder Lage Land vliegt de eerste Huiszwaluw van het seizoen (waarnemer: Herman Sips).

Langs het Eelderdiep zijn 4 Steltkluten te zien, 4 Zwarte Sterns en een Bosruiter (waarnemer: Marc Argeloo).

Ook in De Gouw is een Stelkluut te zien (zie filmpje). Langs de Woudrustlaan deelt een Tapuit de struik met een Roodborsttapuit (waarnemer, foto en filmpje: Gea Jansen).

Bij De Stort is een Otter te zien (waarnemers: Sjoerd Geelink en Theo Bus).

Twee van de Steltkluten staken het foerageren even doordat de man avances maakt, er volgt een paring, gevolgd door een paringsdansje (foto en waarnemer: Marcel Post).

In De Blauwvennen is een Oeverloper te zien en te horen. Bij het Mijmerbankje zingt een Paapje, daar zwemt ook een man Zomertaling en 2 woerden Tafeleend. Van verschillende kanten zijn daar 4 Roerdompen te horen. Langs de Drentse Dijk foerageert een Tapuit man samen met Graspiepers tussen de Pitruspollen.

2 mei: Bij de Noorddijk zijn 4 Beflijsters en 3 Kramsvogels te zien. Een Draaihals landt in een struikje. Een man en vrouw SMELLEKEN jagen in het gebied. Een groep van ongeveer 150 Regenwulpen vliegt over. Ter plaatse verder 9 Bosruiters en 2 Witgatjes, een Paapje en ook (doortrekkende) Tapuiten (waarnemer: Evert-Jan Slot).

In De Kampjes zingt een Paapje. Hier is ook een IJsvogel te zien (waarnemer: Tseard Mulder).

In de Zwarte Made zijn 3 mannetjes Paapjes te zien, ook vliegt er een Bokje op (waarnemer: Anne Diephuis).

Ten noorden van het Langmameer zingt ook een Paapje. Op met meer zwemmen 2 paar Tafeleend. Een derde vrouw wordt door 5 woerden achtervolgd. Uit het Groot Waal en uit Wobbes’ Land zijn Koekoeken te horen.

1 mei: Langs de Roderwolderdijk is de eerste Kwartel van het seizoen te horen. Een groep van ongeveer 40 Waterpiepers probeert een kostje bijeen te scharrelen, en er vliegen 2 Groenpootruiters over. Langs de Onlandse Dijk zijn Baardmannetjes te horen (waarnemer: Cees Koelewijn).

Tijdens een broedvogelinventarisatie bij de Onlandse Dijk is een Porseleinhoen te zien (waarnemer: Sebastiaan Bosma).

In De Peizerweering zijn inmiddels 9 Steltkluten aanwezig die territoriaal gedrag vertonen (waarnemer: Tseard Mulder).

En even later worden er al 10 Steltkluten waargenomen (waarnemer: Henk de Lange).

In De Weeringsbroeken “tikt” een Beflijster in een boom. Zowel aan de Noorddijk als aan de Drentse Dijk ten zuiden van het beeld is een man Paapje te zien (waarnemer: Maarten Jansen).

Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zijn 7 Dwergmeeuwen te zien (waarnemer: Harry Westerhuis).


30 april: In De Peizerweering komen de eerste (5) Zwarte Sterns van 2021 aanvliegen (waarnemer: Frans Tijsterman).

28 april:  In Polder Roderwolde is een Rouwkwikstaart te zien (waarnemer en foto: Thomas Wakker).

Langs het Peizerdiep jakkert een vrouw SMELLEKEN. In de Nieuwe Weering is een man Tapuit te zien. Hier hebben ook 6 Oeverlopers overnacht. Een man Beflijster zit op de uitkijk in een struik bij de Noorddijk.

27 april: In De Blauwvennen is naast de Visdiefjes ook een Reuzenstern te zien. Een Rode Wouw vliegt over (waarnemer: Willem Hovinga).

Eerst waren er 2 Steltkluten, toen waren 3 en nu zijn er zelfs 3 paartjes aanwezig bij het Eelderdiep (foto en waarnemer: René Dantuma).

Ongeveer 320 Regenwulpen landen om de nacht door te brengen in De Peizerweering. Ook jaagt een 2de kj vrouw Blauwe Kiekendief hier (waarnemer: Maarten Jansen).

26 april: Een man Havik komt aanvliegen over de Hooiweg en landt in De Blauwvennen . Later op de dag krijgt hij het aan de stok met een Bruine Kiekendief, die zijn daar namelijk toch al mee bezig, zie hieronder. Ook een Visarend is hier actief. (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Vlak voor zonsopgang vliegt een Zeearend over De Blauwvennen, deze wordt weggepest door Bruine Kiekendieven. Even later overkomt een andere Zeearend exact hetzelfde. Midden in dit gebied is de eerste Koekoek van het seizoen zijn lied aan het zingen, baltst een paartje Zomertaling en van verschillende kanten zijn 4 Roerdompen te horen. Boven het gebied wordt druk gebaltst en aan nestjes gebouwd door 2 paar Bruine Kiekendieven. Ten noorden van het Hoge Bruggetje is ook een paartje daarmee bezig. Hier hoempen nog 3 Roerdompen. Ten noorden van de Zanddijk, achter de Onlanderij, zijn weer 3 Steltkluten te zien. Hier foerageert ook een Groenpootruiter. Ten zuiden vliegt een groep van ongeveer 20 Regenwulpen en landt tussen de opkomende Moeraswederik. Een groep van 11 Kemphanen kan maar niet beslissen waar ze gaan landen. Bij de Onlanderij is de eerste Tuinfluiter van het seizoen hard door een Zwartkop heen aan het zingen. Bij De Weeringsbroeken zijn 2 Gekraagde Roodstaarten aan het zingen en aan het foerageren op het gras. In De Kleibosch zijn 3 Grote Lijsters te zien. Een Havik en een Buizerd kekkeren/miauwen om het hardst.

25 april: Er wordt een paring waargenomen van de Steltkluten in De Peizerweering (waarnemer: Tseard Mulder).

Halverwege de middag cirkelt een Zeearend heel hoog boven het Matslootgebied. Bij het Groot Waal laten 2 Muskusratten zich mooi bekijken. Bij het Hoge Bruggetje is een paar Zomertaling te zien. Tevens zijn de eerste 2 Gierzwaluwen van het seizoen te zien. In de bocht van de Zanddijk foerageren 5 Beflijsters in het gras (waarnemer: Rachel van Werven).

De eerste zingende Grasmus zingt langs de Roderwolderdijk. Bij de Zuidslenk en de Onlandse Dijk zijn paartjes Zomertaling te zien. In de Peizerweering rusten 8 Lepelaars. Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zwemmen 4 woerden Tafeleend. Hier rust ook een paar Grote Mantelmeeuwen. Te zien is hoe een Havik zich in de kolonie Kokmeeuwen waagt en daar flinke paniek én agressie veroorzaakt. Vanuit Roden vliegt een 2de of 3de jaars Zeearend richting Leekstermeergebied, het dorp uit begeleid door 2 Zwarte Kraaien.

24 april: Bij De Bolmert rent een Hermelijn in zomerkleed over het fietspad (waarnemer: Emma Zorgdrager).

Langs de Zanddijk bij het Eelderdiep zijn onder andere 3 Steltkluten, 16 Regenwulpen, 1 Groenpootruiter en een Grote Mantelmeeuw te zien. Ook zijn hier Zomertalingen te horen én te zien en foerageert er een Lepelaar (waarnemer: Harry Westerhuis).

23 april: Bij Hoeve Eiteweert vliegt een DRAAIHALS langs het fietspad en gaat in een boom zitten (waarnemer: Rachel van Werven).

Bij het Eelderdiep vliegt de eerste Boomvalk van het seizoen en ook de Visdieven zijn terug. In deze omgeving foerageren ook een Groenpootruiter en 2 Steltkluten. In De Weeringbroeken is een Beflijster (zie foto) te zien (waarnemer en foto: Emma Zorgdrager).

Bij de Molenbrug over het Peizerdiep dartelt een Hermelijn bij een boerderij. Een Bunzing komt kijken wat de visser aan het doen is (waarnemer: Steven-Jelle Meijer).

22 april: Een Visarend vliegt op het Klein Waal en gaat bidden boven een slenk. Later vliegt de vogel over De Blauwvennen richting het Leekstermeer, even later komt (een andere?) Visarend aanvliegen die in het Klein Waal gaat zitten (waarnemer: Bert Helder).

Bij Het Beeld is een Rode Wouw te zien (waarnemer: Frans Tijsterman).

In de Peizerweering zijn 2 STELTKLUTEN te zien (waarnemer: Tseard Mulder).

In de avond vliegt een groep van 30 Regenwulpen bij de Zanddijk/Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).

Boven De Blauwvennen baltsen twee paartjes Bruine Kiekendief, ook hoempen daar 3 Roerdompen. Twee paar Zomertaling en een baltsende man zwemmen in de Midslenk. In Polder Roderwolde is een groep van 21 Regenwulpen te zien.

21 april: Een Rode Wouw jaagt bij de Zanddijk, de Zwarte Kraaien proberen deze mooie rover weg te pesten (waarnemer: Lieselot Smilde).

Op de Onlandse Dijk is een Hermelijn in zomerkleed te zien. Boven De Blauwvennen wordt een Visarend (zie foto) achtervolgd door een Kleine Mantelmeeuw, hopend op een restje. Uiteindelijk landt de Visarend in het Klein Waal waar ook een tweede Visarend aanwezig is (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Nagekomen waarneming: bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep waren in het weekend Rugstreeppadden te horen (waarnemers: Ingeborg Luiken en Harry Westerhuis).

20 april: Tijdens een broedvogeltelling in Berging Sandebuur zijn er in één blik door de verrekijker tegelijk een Baardman, Blauwborst, Snor, Rietzanger, Rietgors en Kneu te zien. Wat een traktatie! (waarnemer: Herman Sips).

Een Witgat vliegt op bij de Zandgaten.

19 april: Team Tureluur en Kievit verjagen een Torenvalk in de Westermade. Hier laat ook een Gele Kwikstaart zich mooi bekijken (waarnemer en foto: Gea Jansen).

Midden op de dag zijn de zweepslagen van 2 tegen elkaar roepende PORSELEINHOENEN te horen langs de Onlandse Dijk (waarnemer: Emma Zorgdrager).

Een man Blauwe Kiekendief vliegt van de Roderwolderdijk richting de Weeringse Dijk. De Grote Vossenstaart en de Gewone Veldbies staan weer in bloei (waarnemer: Cees Koelewijn).

In de Peizerweering zijn tijdens een watervogeltelling onder andere een Zwarte Ruiter, 2 Reuzensterns, 1 Groenpootruiter, 5 Lepelaars en een Regenwulp te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).

Een paartje Pijlstaart komt over De Blauwvennen aanvliegen (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

Een PORSELEINHOEN zwiept rond half 7 in de ochtend fanatiek langs de Drentse Dijk. Aan het eind van de middag is een paartje Zomertaling te zien ten noorden van de Noorddijk.

18 april: Nog steeds is de Klapekster aanwezig rond de Noorddijk (waarnemer Evert-Jan Slot).

In het Matslootgebied worden 5 Roerdompen gehoord. Ook baltsen hier 2 paartjes Bruine Kiekendief. Een groep van 10 Oeverlopers vliegt luid roepend naar het voormalige SuikerUnie terrein, ook trekken er minimaal 11 Graspiepers langs. In Polder Lage Land zwemt een paartje Zomertaling in een sloot.

17 april: Er wordt flink gebaltst in het Matslootgebied door Bruine Kiekendieven. Dit exemplaar rust even uit van de nestbouwactiviteiten (waarnemer en foto: Jan van der Velde).

16 april: Voor het eerst wordt er een PORSELEINHOEN gehoord in de Zwarte Made (waarnemer: Anne Diephuis).

15 april: In De Blauwvennen is te zien hoe een Otter een visje vangt (zie foto). Ook jaagt daar weer een man Blauwe Kiekendief (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

In de Nieuwe Weering slaat een geringde Havik een Kokmeeuw (zie foto). Op 7 april werd ook al een geringd exemplaar gemeld met foto, zie aldaar. In De Peizerweering foerageren 4 Lepelaars, verderop bij de stuw slaapt een vijfde exemplaar.

14 april: Bij het Eelderdiep zwiept weer een PORSELEINHOEN (waarnemer: Jacob Poortstra).

Langs de Roderwolderdijk staan de Pinksterbloemen weer in bloei (waarnemer en foto: Cees Koelewijn).

13 april: In de Peizerweering zijn 4 en daarbuiten nog 2 PORSELEINHOENEN te horen. Ook zwemmen de eerste pullen Grauwe Gans er rond (waarnemer en foto: Henk de Lange).

12 april: Bij Het Beeld is een Boompieper te horen (waarnemer: Frans Tijsterman).

Bij de Zuidermaden vliegen 2 Reuzensterns voorbij en ook een vlucht Regenwulpen (waarnemer: Erick Turskema).

Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zijn 4 Geoorde Futen te zien (waarnemer: Jan van der Velde).

Ook in het Matslootgebied zijn nu PORSELEINHOENEN te horen. Bij het Langmameer is een man Tapuit te zien. Elders in het gebied worden de vraatsporen van een BEVER aangetroffen. Aan het eind van de middag zijn in de Peizerweering 8 Lepelaars aan het foerageren. Bij de vistrap slapen 8 man Tafeleend samen met 1 vrouw. 

11 april: In de Westermade zijn minstens 10 Gele Kwikstaarten te zien (waarnemer en foto: Gea Jansen).

In hetzelfde gebied zijn 24 Veldleeuweriken te horen en te zien, ondanks de harde gure wind. Bij Het Beeld zingt kort een Grote Lijster.

10 april: Bij het Klein Waal jaagt een man Blauwe Kiekendief (waarnemer: Willem Hovinga).

In De Blauwvennen hebben 28 Lepelaars de nacht doorgebracht. Aan de noordkant van het gebied vliegt een IJsvogel het Leekstermeer op. Er zijn hier ook 8 Roerdompen te horen en een “zingende” Zomertaling. Een waarneming van een andere orde: bij het gemaal Matsloot staat chemisch (drugs)afval (zie foto). De daders zijn gelukkig wel zo galant geweest om het netjes neer te zetten en niet gewoon in het water of moeras te kieperen.

In De Kleibosch zijn 2 Goudvinken te horen. Ook vliegt hier een groep van ongeveer 30 Kramsvogels over.

9 april: Ten zuiden van de Zanddijk langs het Eelderdiep foerageren 16 Lepelaars (waarnemer: Frans Tijsterman).

Een man Blauwe Kiekendief jaagt langs de Onlandse Dijk (waarnemer: Willem Hovinga).

In datzelfde gebied zijn 5 Roerdompen te horen en 5 Bruine Kiekendieven actief waarvan 3 man (waarnemer: Sebastiaan Bosma).

In de Zwarte Made is een paartje Tapuit te zien (foto en waarnemer: Gea Jansen).

8 april: Bij Sandebuur wordt het zeldzame Blauwgroen trechtertje aangetroffen (waarnemer en foto: Geertje Geertsma).

Op het Langmameer zwemt een groep van 8 Futen. Langs het meer worden de resten van een gepredeerde Wulp gevonden. Langs de dijk zingen maar liefst 6 Kneutjes.

7 april:  Een geringde Havik staat op de uitkijk in de Peizerweering (waarnemer en foto: Ane van Rees).

In de ochtend rusten 4 Lepelaars in De Blauwvennen.

5 april: Boven De Blauwvennen zijn een adulte man Zeearend en een Slechtvalk (zie foto) te zien. Bij Het Beeld is een Reebok te zien met nog een bastgewei (waarnemer en foto’s Ane van Rees).

4 april: In het Klein Waal zit een Visarend, die even later de wieken neemt en gaat jagen in De Blauwvennen (waarnemer en foto: Willem Hovinga).

Ten zuiden van De Bolmert is een paartje Zomertaling druk aan het baltsen. In Polder Sandebuur is een Witte Kwikstaart de eerste die een jagende man Sperwer opmerkt en daarop luid alarmeert, wat daarna door de vele andere kleine zangers na wordt gedaan. Ook een Witgat vliegt hier op.

3 april: Langs het Eelderdiep klinkt het gezwiep van 8 Porseleinhoenen en het gehoemp van 3 Roerdompen (waarnemer Henk de Lange).

Bij de Noorddijk is nog een Klapekster aanwezig (waarnemer: Evert-Jan Slot).

Boven De Blauwvennen vliegen 3 Lepelaars (waarnemer: Rachel van Werven).

Tijdens aan slaapplaatstelling van kiekendieven worden naast 6 Bruine Kiekendieven (3 vrouw) en 5 Blauwe Kiekendieven (2 vrouw) ook een Slechtvalk vrouw in een hoogspanningsmast gezien, een jagende Zeearend samen in beeld met de eerste Visarend van het jaar en een Havik vrouw (waarnemer: Maarten Jansen).

In het Matslootgebied klinkt de eerste Sprinkhaanzanger. Ook vliegt er nog een vrouw Blauwe Kiekendief rond en zijn er 4 Roerdompen te horen.

2 april: Tijdens een broedvogelinventarisatie worden langs het Eelderdiep liefst 26 zingende Blauwborsten gehoord. De eerste Boerenzwaluw van het jaar hier vliegt rond, Ook vliegt er een Bokje op en is een Witgat te zien (waarnemer: Jacob Poortstra).

In De Blauwvennen staan 4 Lepelaars. Boven De Blauwvennen en elders in het Matslootgebied wordt weer flink gebaltst door de Bruine Kiekendieven, en daarbij horen ook de nodige conflicten, zie de foto (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Tussen Foxwolde en Sandebuur is een KOEREIGER te zien zoals het hoort: tussen de Koeien. Na ongeveer een half uur vetrekt de vogel weer (waarnemer en foto: Rob Biezenaar).

In de Nieuwe Weering zijn, naast 8 Reeën, ook uitzonderlijke hoeveelheden weidevogels voor dit gebied waargenomen. In het noordelijke deel was het een herrie van jewelste van gejodel (paartje Wulp), het geGrutto en het geKievit: om Tureluurs van te worden!

1 april: In de Westermade is de eerste Tapuit te zien net als de eerste Gele Kwikstaart (waarnemer: Anne Diephuis).

In hetzelfde gebied jaagt een man Blauwe Kiekendief en vliegen her en der in totaal 31 Watersnippen op. Een Vos verdwijnt tussen de vegetatie en in het Eelderdiep zwemt een Muskusrat. Langs de Onlandse Dijk jaagt een onvolwassen Havik. En een volwassen man Havik jaagt bij Peizermade.


30 maart: Bij het Mijmerbankje is een vrouw Grote Zaagbek te zien (waarnemer: Bert Helder).

Bij de Peizerweering is een Porseleinhoen te horen. Ook vliegen hier de eerst Boerenzwaluwen, 2 Zwartkopmeeuwen en is de eerste Rietzanger te horen. Ook een eerste Boompieper doet zijn parachutelied bij de Stenhorsten (waarnemer: Leon Peters).

In het Matslootgebied zijn 5 Roerdompen te horen. De eerste Snorren zijn te horen, net als de eerste Fitissen. De Bruine Kiekendieven zijn ook volop aan het baltsen langs de Matsloot en boven De Blauwvennen, er zijn minimaal 8 individuen te zien (5 man). Ook de Witgatjes hebben het voorjaar in de kop: bij de Zandgaten is zelfs een paring te zien! Hier vliegen ook 2 Oeverlopers op. In de Lettelberter Petten is een Havik te horen en vanuit de kijkhut is nog net te zien hoe een Zeearend na wat luchtacrobatiek land ten zuiden van het Leekstermeer. De Oeverzwaluwen zijn al druk met het inspecteren van de nestgaten. Op verschillende plaatsen zijn de Heikikkers te horen, en te zien. Ook de Gewone Pad is te zien in De Kleibosch. Her en der staan zijn Groot-en Klein Hoefblad, Speenkruid en Bosanemoon in bloei. Het voorjaar is los!

28 maart: De eerste PORSELEINHOENTJES zijn te horen, minimaal 3 stuks rond het Eelderdiep (waarnemer: Edda Kammenga).

26 maart: Een man Bruine Kiekendief jaagt boven het Matslootgebied. Een Zeearend jaagt aan de zuidkant van het Leekstermeer, maar besluit na een tijdje de thermiek te benutten en cirkelt een tijd boven een gehele Leekstermeergebied. Bij de Onlanderij zijn 6 Geoorde Futen te zien (waarnemer: Rachel van Werven).

25 maart: Vlakbij de Onlanderij zijn 7 Geoorde Futen en 2 Zomertalingen te zien. Ook een Blauwborst zingt, die beginnen zo langzamerhand, na en aarzelende start, mooi op stoom te komen (waarnemer: Bert Helder).

In hetzelfde gebied is ook een Roerdomp te horen. De Kokmeeuwen beginnen, nu het water zakt, ook weer hun kolonie te inspecteren (waarnemer: Harry Westerhuis).

24 maart: Bij het Hoge Bruggetje is een Otter te zien, als kers op de taart vliegt nog een Zeearend over (waarnemer: Jan van der Velde). 

23 maart: Ten noorden van de Onlandse Dijk zijn een man en een vrouw Bruine Kiekendief te zien, bij het Mijmerbankje een man en vrouw Nonnetje en het paartje Zeearend vliegt richting het Groot Waal om daar na wat baltsende buitelingen in de lucht te landen in de bomen en luid te roepen (waarnemer: Rachel van Werven).

22 maart: Bij het Mijmerbankje is een vrouw Nonnetje te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

In De Blauwvennen hoempen 2 Roerdompen, al klinkt het nauwelijks overtuigend. Elders vliegen 2 Roerdompen op. Een Grote Mantelmeeuw vliegt richting Leekstermeer en na ongeveer 5 minuten vertrekt de vogel richting het noorden. Ook richting het noorden vliegen 8 Wilde Zwanen, waarvan 1 2de kj. Een vrouw Blauwe Kiekendief verdwijnt tussen de vegetatie. Een vrouw Sperwer vlieg op hoge snelheid laag over het Leekstermeer. Aan de rand van het meer, in De Bolmert, rust het paartje Zeearend naast elkaar op een tak.

21 maart: Bij een slaapplaatstelling in het Matslootgebied worden, zo aan het einde van de winter, toch behoorlijke aantallen kiekendieven gezien: 10 Bruine Kiekendieven (1 adulte man, de rest vrouw of vrouwkleed) 8 Blauwe Kiekendieven (4 adulte man, de rest vrouw of vrouwkleed). Een man en vrouw Blauwe Kiekendief trokken opvallend, als paartje, samen op. De lente is er dus. Een man en vrouw Slechtvalk jagen ook samen in het gebied (waarnemer: Maarten Jansen).

20 maart: Een adulte Zeearend vliegt een groot rondje over De Onlanden rond Roderwolde. In De Kleibosch is een Staartmees een nestje aan het bouwen en zijn er ook Goudvinken te zien. Bij het Hoge Bruggetje is een vliegende Roerdomp te zien. In De Broekenweering is de Klapekster nog aanwezig.

In De Blauwvennen zwemt een vrouw Grote Zaagbek (waarnemer: Willem Hovinga).

In het Matslootgebied zijn minimaal 15 Baardmannetjes te zien en te horen, waaronder drie paartjes. Ook hoempen er 2 Roerdompen en vliegt een derde op langs de Matsloot. Twee vrouwtjes Bruine Kiekendief jagen daar ook. In Polder Lage Land zijn 8 Reeën te zien

18 maart: De eerste Geoorde Futen zijn gesignaleerd langs het Eelderdiep (waarnemers: Henk de Lange en Wim van Boekel).

16 maart: Een Zeearend vliegt richting het westen over De Blauwvennen. Bij het Hoge Bruggetje is een man Zomertaling te zien en een man Bruine Kiekendief (waarnemer: Rachel van Werven).

Voor zonsopgang geven ongeveer 1000 Spreeuwen een vliegshow boven De Blauwvennen. Aan het einde van de middag zijn langs de Drentse Dijk een vrouw Sperwer, 2 vrouw Blauwe Kiekendieven en een vrouw Bruine Kiekendief actief. Ook boven De Blauwvennen is een vrouw Bruine Kiekendief te zien.

14 maart: Een Zeearend zorgt voor paniek bij de ganzen en eenden als deze boven de petgaten bij De Beelstukken cirkelt. In dat gebied zijn bij een broedvogelinventarisatie ook de eerste Blauwborsten van het jaar te zien en te horen (waarnemer: Edda Kammenga).

In Wobbes’ Land bij Hoeve Eitweert staan 3 Lepelaars te slapen. Boven De Blauwvennen is een man Blauwe Kiekendief aan het jagen. Vanaf het Hoge Bruggetje is de eerste man Bruine Kiekendief van 2021 te zien, ook zijn daar 2 vrouw Bruine Kiekendieven te zien. Een Zeearend (dezelfde als hierboven?) vliegt vanaf het Groot Waal om een uur of 11 laag over de grond, ganzen opstotend. Boven de Zuidslenk maakt de “vliegende deur” snel hoogte en blijft lang cirkelen alvorens op grote hoogte richting het Leekstermeer te vertrekken (waarnemer: Rachel van Werven). 

13 maart: Twee adulte Zeearenden zijn in de weer met een pluk gras aan de noordkant van het Leekstermeer (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Op de kruising van de Drentse Dijk en de Zanddijk is een Hermelijn in winterkleed te zien (waarnemer bekend bij MW). 

12 maart: Een onvolwassen Zeearend vliegt over Polder Roderwolde naar het Oerwoldmonument en draait daarna richting Lettelberter Petten met zichtbare moeite door de harde wind. Bij het Mijmerbankje zijn 4 Nonnetjes te zien (2 man, 2 vrouw) en ook jagen daar een vrouw Bruine Kiekendief en een vrouw Blauwe Kiekendief. Bij het Hoge Bruggetje jaagt een man Blauwe Kiekendief en komt ook nog een volwassen Zeearend overvliegen richting Lettelberter Petten (waarnemer: Rachel van Werven).

11 maart: Een groep van 20 Tureluurs en Grutto’s vliegt over de Zanddijk bij het Eelderdiep (waarnemer: Harry Westerhuis).

Boven De Blauwvennen probeert een vrouw Bruine Kiekendief met veel capriolen in de stormwind te jagen.

10 maart: In het dode bosje bij De Gouw zitten 2 adulte Zeearenden (waarnemer: Sonja van Wijk).

9 maart: Een Zeearend vliegt over het Mijmerbankje richting Leekstermeer. Hier is ook een Lepelaar te zien (waarnemer: Jan van der Velde).

Bij het Hoge Bruggetje vliegt een Roerdomp en ook bij het Mijmerbankje vliegt een Roerdomp. Deze maakt een rondje en landt ten oosten van de Hooiweg (waarnemer: Rachel van Werven).

8 maart: Langs de Matsloot staat een groep van minimaal 14 Lepelaars, mooi te zien in hun prachtkleed (waarnemer en foto: Jan van der Velde).

Ook in De Blauwvennen is deze soort te zien: hier staat een groepje van 9 Lepelaars (waarnemer: Ane van Rees).

Tijdens een broedvogelinventarisatie zijn er elders rond de Matsloot nog 3 Lepelaars te zien. Ook jagen er een vrouw Blauwe Kiekendief en  een vrouw Bruine Kiekendief. Her en der vliegen Watersnippen op en bij de Zandgaten is een Roerdomp te zien. In totaal worden er resten gevonden van 3 Blauwe Reigers: slachtoffers van het winterweer?

7 maart: ‘s Ochtends staan 17 Lepelaars te slapen in De Blauwvennen. Ten noorden van het Hoge Bruggetje zwemmen 4 Nonnetjes (2 mannetjes, 2 vrouwtjes). Vanuit de kijkhut bij de Lettelberter Petten zijn 2 Zeearenden te zien, die af en toe aan het vliegen zijn en dan weer op de grond gaan zitten (waarnemer: Rachel van Werven).

6 maart: Een Hermelijn in winterkleed laat zich mooi bekijken in de Weeringsbroeken langs de Drentse Dijk (waarnemer en foto: Luc Middendorp).

4 maart: Een Zeearend komt aanvliegen over Berging Sandebuur tot grote schrik van honderden ganzen die daarop het luchtruim kiezen (waarnemer: Herman Sips).

Op een sloot bij het Langmameer laat een man Grote Zaagbek zich niet storen door de aanwezige  ruziënde paartjes Grauwe Ganzen die territoriumconflicten proberen te beslechten.

3 maart: Een vrouw Havik landt in het Groot Waal. Bij Langmameer zijn twee vrouwen Bruine Kiekendief te zien (waarnemers: Cees Koelewijn en Erick Turksema).

Boven De Blauwvennen zijn ook 2 vrouwen Bruine Kiekendief actief en in Polder Roderwolde zit een vrouw Bruine Kiekendief tussen de Kolganzen in een weiland.

2 maart: Tussen de Drentse Dijk en het Eelderdiep is een mannetje Blauwe Kiekendief actief (waarnemer: Marijke Huisman).

Vanuit het Groot Waal klinkt een Bosuil (waarnemer: Erick Turksema).


28 februari: In De Bolmert zijn 16 Baardmannetjes te horen en te zien. In Achter de Es zwemt een man Nonnetje en boven De Goltboren jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief.

27 februari: Boven De Peizerweering vliegt een Zeearend (zie foto). In De Blauwvennen zijn een Sperwer en een Roerdomp te zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Het in de mist gehulde broekbos van de Lettelberter Petten is gevuld met het gekekker van een Havik. Ook een grote groep Koperwieken laat van zich horen, er is zelfs een exemplaar dat voluit zingt.

25 februari: Een adulte Zeearend landt in een dode boom bij De Gouw om een uur of 4 en besluit na een half uurtje weer weg te vliegen (waarnemer: Rachel van Werven).

In de slenk van de Zuidermaden zwemmen 3 Grote Zaagbekken (2 man). In De Kleibosch is het kekkerende gebalts van een Havik te horen (waarnemer: Cees Koelewijn).

23 februari: Een Havik vliegt over de zuidoosthoek van het Leekstermeer. In een weiland daar vliegt een man Blauwe Kiekendief steeds rondjes. Tegen de avond zijn weer duizenden Stormmeeuwen te zien die invallen op het Leekstermeer om te slapen (waarnemer Herman Sips).

22 februari: Op het Leekstermeer zijn geen Smienten meer te zien, maar wel 3 Brilduikers (mannetjes), 1 paar Nonnetjes en 5 Grote zaagbekken. Op het eilandje voor Cnossen zitten de eerste 75 Scholeksters en een eenzame Grutto, met daarvoor een stervende Zilvermeeuw (waarnemers Erick Turksema en Cees Koelewijn, foto: Cees Koelewijn).

21 februari: Op de slaapplek in het Matslootgebied landen 4 Blauwe Kiekendieven (1 man, 1 vrouw, 2 ringstaarten) en 6 Bruine Kiekendieven (vrouw). Ook vallen daar behoorlijke aantallen Graspiepers en Waterpiepers in en zijn er Waterrallen te horen (waarnemer: Maarten Jansen).

In De Snegelstukken is een groep van 18 Reeën te zien (waarnemer: Leo Stockmann).

In De Blauwvennen zingt de eerste Rietgors van het jaar. Daar jaagt ook een vrouw Bruine Kiekendief. Vanuit het Leekstermeer komt de eerste Lepelaar overvliegen. Boven het meer vliegen ook 4 Nonnetjes (1 man) en op het meer zijn ongeveer 3500 Smienten te zien. In Berging Sandebuur zingen de eerste 2 Zanglijsters tegen elkaar op. In Sandebuur en Roderwolde zitten Ooivaars op het nest.

20 februari: Een Havik vliegt over de Onlandse Dijk (waarnemer en foto: Jan van der Velde).

In De Middelvennen zwemmen twee groepen Grote zaagbekken, 7 man en 4 vrouw en 6 man en 1 vrouw. Bij Cnossen zwemmen nog eens 3 mannen. In De Middelvennen komt een Roerdomp aanvliegen die in het riet neerploft (waarnemer: Cees Koelewijn).

In De Kleibosch is een Grote Lijster zijn lied aan het zingen. Vrijwel tegelijkertijd is ook het gekekker van een Havik te horen. Ook een Goudhaantje is zingend te horen. Op de Zuidermaden zwemmen 17 Grote Zaagbekken (8 man).

19 februari: Een 2de kalenderjaar Zeearend vliegt over het Groot Waal. Op het Langmameer zitten, voor zover zichtbaar, 3500 Smienten (waarnemer: Cees Koelewijn, foto: Jan Guikema).

Bij Roderwolde zwemmen 2 Grote Zaagbekken op het Peizerdiep. Twee Zeearenden jagen boven het Leekstermeer (uur of 1, half 2). Één vliegt richting De Bolmert, de ander gaat dan tussen de opgejaagde ganzen vliegen, manoeuvreert zo dat er één kan worden afgezonderd, duikt daar dan op en vliegt met de prooi in de klauwen naar de Lettelberter Petten om daar te landen (waarnemer: Rachel van Werven).

Bij Het Beeld zingt een Grote Lijster. In de Zwarte Made jagen een man Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief. Langs het Eelderdiep daar zijn Baardmannetjes te horen.

18 februari: In De Broekenweering landt een onvolwassen Zeearend, deze vliegt op (zie foto) richting Leekstermeer waar 2 adulte Zeearenden op het ijs zitten (waarnemer en foto: Ane van Rees).

In heel De Onlanden zijn vandaag tientallen overtrekkende Veldleeuweriken te horen en te zien. In Polder Lage Land zitten 19 Kneutjes in een struik, vlakbij loopt een groepje van 6 Reeën (2 bokken, 4 geiten). Er zijn Baardmannen te horen op twee plekken langs de Noordslenk en op vier plekken langs de Hooiweg. In een hoogspanningsmast zit een man Slechtvalk op de uitkijk. Op het Langmameer zitten meer dan 1600 Smienten. In een drassig weilandje foerageren 18 Witte Kwikstaarten. Op het Peizerdiep zwemmen 5 Nonnen, 4 vrouw waarvan eentje een forse vis vangt. Uit de Nieuwe Weering vliegt een Houtsnip op. Een vrouw Sperwer vliegt over de haven van Roderwolde. Net ten zuiden van de parkeerplaats bij het Oerwold-monument zingt de eerste Graspieper met bijhorend parachutevluchtje. Twee vrouwen Bruine Kiekendief jagen aan weerszijden van de Hooiweg. In een sloot langs de Madijk vangt een vrouw Wilde Eend een forse Groene Kikker, het duurt enkele minuten voordat ze hem door weet te slikken (zie foto). In de buurt van het kijkscherm is een Waterpieper te zien. Bij de stuw rusten 5 mannen Grote Zaagbek op het ijs en in het Koningsdiep zwemt een man Grote Zaagbek. Langs de Onlandse Dijk jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief.

17 februari: Een Wilde Zwaan klimt uit een sloot langs de Groningerweg in de Nieuwe Weering. Boven De Blauwvennen jaagt een Bruine Kiekendief vrouw. Zowel langs de Hooiweg als boven Berging Sandebuur jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief.

16 februari: Bij het Hoge Bruggetje laat een Roerdomp zich mooi bekijken (waarnemer: Rachel van Werven, foto: Ane van Rees).

Rond 13:00 is een OTTER te zien als deze de Noordslenk oversteekt. Daar zwemmen ook 3 Dodaarzen en 5 Nonnetjes, waarvan 3 man (waarnemer: Bert Helder).

Langs het Eelderdiep, ten zuiden van de Zanddijk, jagen een vrouw Blauwe Kiekendief en een vrouw Bruine Kiekendief. Ook zijn er Watersnippen te horen en vliegen 8 Veldleeuweriken over. Een man Havik vliegt richting Elsburger Onland en kekkert daar een tijdje. Bij de brug van de Verlengde Boterdijk zitten 4 Dodaarzen in het wak tussen de meer dan 100 Wilde Eenden. Langs de Drentse Dijk zingt de eerste Veldleeuwerik zijn lied. Bij de brug van de Zanddijk over het Eelderdiep zijn 3 Nonnetjes te zien (1 man). Daar zit ook een Buizerd op het ijs van een dode eend te eten, maar deze wordt weggepest door 2 Zwarte Kraaien. Als dat gelukt is, komen nog eens 4 Zwarte Kraaien op het aas af. Een man Grote Zaagbek vliegt over het Koningsdiep. In een mast zit een man Slechtvalk op de uitkijk. Bij de brug over de Noordslenk zijn 8 Nonnetjes te zien (3 vrouw). Daar zijn ook 5 Baardmannetjes te horen. Bij het Mijmerbankje zijn ook Baardmannetjes te horen en vliegen 2 Kleine Zwanen over.

15 februari: In Berging Sandebuur zijn maar liefst 6 Houtsnippen te zien. Boven De Blauwvennen jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. Net ten zuiden daarvan zit een qua samenstelling bijzondere gemengde groep lijsters met Kramsvogel (6), Koperwiek (3), Merel (4), Zanglijster (2) en ook nog een Waterpieper.

14 februari: De 4 Dodaarzen zijn weer te zien in het wak in de Noordslenk. Bij Sandebuur vliegen 2 Houtsnippen op. Een Zeearend vliegt overlangs richting de Lettelberter Petten, blijft daar een poos cirkelen boven het gebied, alle ganzen opjagend (waarnemer: Rachel van Werven).

Aan de rand van De Kleibosch proberen 2 Houtsnippen hun kostje te vinden. Vanuit de Zuidermaden komt een Vos aanlopen, die schrikt van de waarnemer en de hond en dus een stukje omloopt om hen in te halen. In een laantje scharrelen veel kleine vogeltjes in de bomen waaronder een groepje van 4 Boomkruipers. Ook zijn er maar liefst 5 Vuurgoudhaantjes te zien, die deels op de grond foerageren. Zie hiernaast voor een filmpje van 2 van de 5, of hier.

13 februari: ‘s Ochtends vroeg jaagt een Vos langs fietspad Roderwolderdijk bij het Langmameer. Tijdens een wandeling bij Sandebuur vliegen 4 Houtsnippen op. Op het ijs van de Rodervaart lopen 3 Waterrallen en 2 Bruine Ratten. Een Buizerd duikt met een steile duikvlucht bovenop een andere Bruine Rat die aan de rand van de Rodervaart op het ijs zit, en verorbert deze in een boom iets verderop. Langs dezelfde vaart vliegt ook een man Blauwe Kiekendief. ‘s Middags is in de Noordslenk een Vos en even later, een Roerdomp op het ijs te zien. Aldaar ook 4 Dodaarzen in wak (waarnemer: Rachel van Werven). 

Een Houtsnip is lang goed te zien als deze over een weiland net ten zuiden van de A7 vliegt richting de boerderij van Het Groninger Landschap. In een wak voor de kijkhut bij de Lettelberter Petten zwemt een Dodaars. Ook laat een Vos zich even zien.

12 februari: Overdag is een Kerkuil aan het jagen boven de riet-en ruigtevelden langs de Onlandse Dijk (waarnemers en foto: Ina Becker en Gert Polet).

Langs de Roderwolderdijk foerageren 5 Waterpiepers. Op het Langmameer zitten 3 Wilde Zwanen tussen Grote Canadese Ganzen (waarnemer: Cees Koelewijn).

Op de Noordslenk zijn nu 5 Dodaarzen en 3 Nonnetjes (1 man) aanwezig in het wak. In De Blauwvennen jaagt een vrouw Bruine Kiekendief (waarnemer: Bert Helder).

Langs de Rodervaart is een Brandgans met een gele pootring te zien, helaas vliegt de groep ganzen op doordat ze schrikken van een hard rijdende auto voordat de ring kan worden afgelezen. Boven De Blauwvennen jaagt een Blauwe Kiekendief (ringstaart) en in Berging Sandebuur is een Havik te horen.

11 februari: Op het ijs van het Leekstermeer wordt niet alleen geschaatst, maar zijn ook 3 Vossen te zien. Ook bij de stuw in het Eelderdiep waagt een Vos zich op het ijs (zie foto). Om een uur of 10 in de ochtend vliegen 2 Zeearenden al jagend van de Lettelberter Petten naar het noorden (waarnemer en foto: Geert Nijboer).

In De Weeringsbroeken grazen 5 Reeën (waarnemer en foto: Jan Guikema).

Een IJsvogel vliegt bij de Madijk in de richting van de Onlanderij (waarnemer: Jacqueline de Nooy).

Rond een uur of drie is er onrust onder de ganzen bij De Bolmert, de oorzaak blijkt het overvliegen van 3 Zeearenden. Één daarvan vertrekt richting het oosten, de andere twee in de richting van Sandebuur (waarnemer: Bert Helder).

Op het ijs van het Leekstermeer laten 2 Zeearenden zich zien (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Omstreeks dezelfde tijd wordt een groep van 49 Waterpiepers langs de Drentse Dijk opgejaagd door een vrouw Sperwer. In het Matslootgebied zit weer een Slechtvalk in een mast te kijken naar het jagen van een vrouw Bruine Kiekendief en een vrouw Blauwe Kiekendief. In de mast ernaast ruziën een Torenvalk en een Zwarte Kraai, de laatste wint. Een groepje van 5 Reeën steekt het pad over om vanuit dit gebied Polder Lage Land in te gaan. In het wak in de Noordslenk duiken 4 Dodaarzen. Ook zijn daar 4 rustende en poetsende Nonnetjes te zien (1 man). In het riet is het gepling van Baardmannetjes te horen. Langs de Hooiweg jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Op de dijk van De Jarrens loopt een groep van 14 Reeën die de wandelaars en schaatsers goed in de gaten houden. Ook foerageren daar 7 Waterpiepers.

10 februari: Ook vandaag zijn er weer 4 Dodaarzen te zien in het wak bij de brug van de Verlengde Boterdijk. Vlakbij zit ook een KLAPEKSTER op de uitkijk. Bij het Elsburger Onland vliegt een paartje Blauwe Kiekendieven. Ook vliegen 5 Wulpen over (waarnemer: Frans Tijsterman).

Een juveniele Havik (waarschijnlijk man) gaat rusten in een boom bij de boerderij aan de Zanddijk. Drie winterse Rietgorzen slopen Lisdoddesigaren in de buurt van de Onlanderij (waarnemer: Jan-Allex de Roos).

Boven het Leekstermeer vliegt een adulte Zeearend over (waarnemer en foto: Ane van Rees).

Langs de dijk van Berging Sandebuur hipt een Roodborsttapuit voor de wandelaar uit. Even verderop vliegt een verstoorde Houtsnip uit een houtwal. In het bosje Fijnsparren op Sandebuur zoeken 10-15 Grote zilverreigers een slaapplaats hoog in de bomen (waarnemer: Herman Sips).

9 februari: Boven het gebied van de Zanddijk/ Eelderdiep zijn maar liefst 4 Zeearenden te zien, twee paartjes. Één van de adulte mannen is aan beide poten geringd (zie foto). Deze en partner worden “teruggestuurd” richting Zuidlaardermeer door het andere paar dat van het Leekstermeer kwam (waarnemer en foto: Geert Nijboer).

In een wak in het Eelderdiep bij de Verlengde Boterdijk zwemmen 4 Dodaarzen, waarvan er eentje als een periscoop alleen de kop boven water heeft. Verderop wordt het glijspoor van een OTTER aangetroffen (zie foto) en vliegen 2 Ooievaars over (waarnemer en foto: Frans Tijsterman).

Aan de noordoostkant van het Matslootgebied zit een paartje Slechtvalk in een mast als nog een Slechtvalk (man) langs komt scheren. Een man Roodborsttapuit zit in een Braamstruik op de uitkijk. Over Polder Lage Land vliegt een IJsvogel richting Leekstermeer. In de Noordslenk zijn weer 2 Dodaarzen in een wak te zien. Op de noordwesthoek van De Middelvennen foerageren 3 Waterpiepers met opgezette veren.

8 februari: ‘s Ochtends vliegt een Houtsnip op uit de beschutting van een wal in de Lettelberter Petten. In De Peizerweering zijn een man en een vrouw Blauwe Kiekendief actief (waarnemer: Ane van Rees).

Bij de brug over de Midslenk is een Waterral te zien (waarnemer: Jan Guikema).

In de Westermade en langs de Drentse Dijk foerageren groepjes van respectievelijk 7 en 20 Waterpiepers. Langs het Eelderdiep vertoont een Ruigpootbuizerd vliegkunsten in de harde wind. Boven De Blauwvennen is een conflict tussen een man Blauwe Kiekendief en een Buizerd. In de noordelijke slenk zwemmen 2 Dodaarzen. Bij de zandgaten jagen een vrouw Blauwe Kiekendief en een vrouw Slechtvalk. In een mast zit een man Slechtvalk een prooi te plukken.

7 februari: In de schemering landen 6000-8000 Kolganzen en Brandganzen op De Knop in Sandebuur. Blijkbaar is door de vorst en de sneeuwstorm het Leekstermeer een minder aantrekkelijke slaapplaats geworden. In de klimop ruziën groepen Merels en Koperwieken om de bessen nu er op de grond niet veel te vinden is (waarnemer: Herman Sips).

6 februari: Bij het Hoge Bruggetje schiet een IJsvogel het riet over. Op het Langmameer dobbert een Grote Zaagbek. In de struikjes daar zit een groep van 80-100 Vinken (waarnemer: Henk de Lange).

Een Rode Wouw vliegt langs de noordkant van het Matslootgebied (waarnemer: Herman Sips).

Een andere IJsvogel vliegt razendsnel over De Gouw, onder de brug van de Zanddijk door richting zuiden. Boven de Peizerweering zijn twee Blauwe Kiekendieven (ringstaarten) en twee Bruine Kiekendieven (vrouwen) te zien. Een van de Bruine Kieken krijgt het aan de stok met een Ruigpootbuizerd. Bij de brug over het Eelderdiep zijn minstens 3 Baardmannetjes aan het plingen in het riet en duiken er twee paar Tafeleend. Ook boven De Blauwvennen is een vrouw Bruine Kiekendief aan het jagen, in het Matslootgebied nog twee Bruine Kiekendieven en twee Blauwe Kiekendieven. Bij het Hoge Bruggetje en langs de Onlandse Dijk klinken vanuit verschillende kanten Baardmannetjes. Vlak voor de avondklok gaan 8 Reeën liggen in een weiland bij Sandebuur.

5 februari: Langs de Zanddijk is minuten lang was een Wezel aan het rondspringen: heen en weer, dan onder het gras, dan weer tevoorschijn komend, rondkijkend op een zandhoop en tot op een meter afstand dichtbij “huppelend” (waarnemer en foto: Marcel Post).

4 februari:  Bij het Mijmerbankje is een IJsvogel te zien die zitten in het riet een plons maakt om een visje te vangen. In de Midslenk zwemmen ook 2 vrouwtjes Nonnetjes. Het paartje Zeearenden vertoeft weer in het dode bosje bij De Gouw en vliegt later op richting het Leekstermeer (waarnemer Rachel van Werven).

Één van die Zeearenden vangt daar een vis en die eten ze op bij de Lettelberter Petten. Later komt nog een subadulte Zeearend langs en deze landt in het Klein Waal (waarnemer en foto’s: Ane van Rees).

Boven de Zwarte Made jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. In een hoogspanningsmast in Polder Lage Land zit een man Slechtvalk op de uitkijk. Boven De Blauwvennen jagen twee Blauwe Kiekendieven (vrouwkleed): 8 Watersnippen laten zich hierdoor opstoten.

2 februari: In het winterse landschap langs de Drentse Dijk is een Vos te zien die zich over het ijs waagt (waarnemer en foto: Geert Nijboer).

Bij de brug van Verlengde Boterdijk  zit een Dodaars in een wak op het Eelderdiep. Daar is ook een vrouwkleed Blauwe Kiekendief actief (waarnemer: Jan-Allex de Roos).

Een KLAPEKSTER zit op de uitkijk in de Westermade. De Ruigpootbuizerd hangt biddend in de lucht net ten zuiden van de Zanddijk.  Een vrouw Blauwe Kiekendief jaagt op hoge snelheid in de Weeringsbroeken. Bij De Gouw jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. In het Koningsdiep zwemmen 5 Grote Zaagbekken (1 vrouw). Hier zwemt ook een Waterral het diep over. In een hoogspanningsmast zit een paartje Slechtvalk samen te rusten. In De Blauwvennen is een vrouw Nonnetje te zien. In Polder Roderwolde is nu al een aantal dagen op rij een enorme hoeveelheid vogels aanwezig. Wel 5-10 duizend Kol-en Brandganzen, honderden Kieviten, Stormmeeuwen, Kokmeeuwen en Spreeuwen met daartussen een stuk of 10 Grote Zilverreigers en Blauwe Reigers. Op sommige percelen is nauwelijks groen te zien.

1 februari: Bij het bruggetje van de Zanddijk over het Eelderdiep zijn een man en vrouw Nonnetje te zien (zie foto van de vrouw). Hier jagen ook een Ruigpootbuizerd en een vrouw Blauwe Kiekendief. Er is een KLAPEKSTER te zien bij De Broekstukken (zie foto) en daar jaagt ook man Blauwe Kiekendief (waarnemer en foto’s: Franz Wildmann).

Langs de Drentse Dijk is een grote groep van ongeveer 50 Rietgorzen (en enkele Gras/Waterpiepers) te zien. Ook bij de Woudrustlaan jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Een paartje Grote Zaagbek zwemt op het Koningsdiep. In het gebied tussen de Onlandse Dijk en de Matsloot jagen vrouwen Bruine en Blauwe Kiekendief. In een mast zit een man Slechtvalk op de uitkijk.

——————————————————————————————–

31 januari: Een vrouw Bruine Kiekendief is actief boven De Blauwvennen. In een weide in Sandebuur foerageren een 50-tal Koperwieken. Rond half drie is vanaf het Mijmerbankje te zien hoe duizenden eenden en ganzen boven het Leekstermeer in een soort levende draaikolk rondjes vliegen. De oorzaak is helaas niet te zien.

30 januari: Bij het Groot Waal foerageren ongeveer 60 Kramsvogels tussen de Spreeuwen. Bij het Hoge Bruggetje krijst een Waterral (waarnemer: Cees Koelewijn).

In De Blauwvennen is even een Roerdomp te zien (waarnemer: Willem Hovinga).

Twee Zeearenden rusten uit in De Bolmert, zie ook de tekst hieronder (waarnemer en foto: Sjoerd Geelink).

Rustig aan de dag beginnen is niet weggelegd voor de Smienten en Ganzen op het Leekstermeer als 2 adulte Zeearenden het hele meer gaan “schoonvegen”. Boven De Blauwvennen jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. Een mannetje jaagt boven Polder Roderwolde en Berging Sandebuur. Bij met Mijmerbankje kiest een vrouw Grote Zaagbek het luchtruim.

29 januari: Na het gezin met 3 jonge Otters wordt ook in het Matslootgebied een familie met drie jonge Otters gefilmd (waarnemers: Theo Bus en Sjoerd Geelink).

28 januari: Een Vos laat zich prachtig fotograferen bij Het Beeld. De wintervacht is duidelijk te zien. Ook lijkt de het dier een wond/litteken te hebben aan het linkeroog (waarnemer en foto’s: Henk Blaak).

Bij de brug van de Zanddijk over De Gouw zit weer een IJsvogel in een struik. Eenzelfde idee had de Ruigpootbuizerd die langs het Eelderdiep een struik heeft gevonden. Een groepje van 17 Waterpiepers doet onrustig langs de Drentse Dijk.

27 januari: Vlak bij de Onlanderij zit een Klapekster in de struikjes en deze doet af en toe een duik de ruigte in. Een Ruigpootbuizerd vliegt over de Drentse Dijk heen en gaat zitten op de grond (waarnemer: Jan-Allex de Roos).

Op de slaapplaats van kiekendieven in het Matslootgebied landen 6 Blauwe Kiekendieven – 4 adulte man, 2 adulte vrouw een kj 2 man en een ringstaart- en 4 Bruine Kiekendieven  -1 adult vrouw, rest kj 2 vrouw- (waarnemer: Maarten Jansen).

Langs de Drentse Dijk is nog steeds de grote gemengde groep Waterpieper/Graspieper/Vink aanwezig met in hun midden ook een winterse Witte Kwikstaart. Over hen heen vliegt een groepje van 8 Veldleeuweriken van de west naar de oostkant van de weg.  Verderop jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief bij het Eelderdiep.  De grazende ganzen in Willems Land, tussen het Groot Waal en de Hooiweg, raken in paniek van een overvliegende Zeearend. In de Blauwvennen rusten een man Grote Zaagbek en een man Pijlstaart tussen de vele andere eenden.

26 januari: Aan de rand van De Bolmert rusten de 2 Zeearenden in een boom aan het Leekstermeer. In De Bolmert zwemmen 5 Nonnetjes en 2 Grote Zaagbekken (waarnemer en foto: Theo Bus).

Bij het omgelegde Eelderdiep zit de KLAPEKSTER in een boompje (waarnemer en foto: Hans Elzinga).

Langs de Midslenk is een groepje van 19 FRATERS te zien (waarnemer: Sjoerd Geelink).

Een man Blauwe Kiekendief scheert laag over de grazende Kol-en Brandganzen in Polder Lage Land. Bij de brug over De Gouw zit weer een IJsvogel. Langs de Drentse Dijk foerageert een gemengde groep van ongeveer 40 Vinken, Waterpiepers en Graspiepers. Bij de petgaten aan de Noorddijk jaagt ook een man Blauwe Kiekendief.

25 januari: Langs de Drentse Dijk gaan 2 Fazantenhanen elkaar borst-aan-borst en hevig pikkend te lijf (waarnemer: Jan-Allex de Roos).

Bij de brug over De Gouw zijn twee IJsvogels te zien, een man en een vrouw. Bij de brug over het Eelderdiep drijft een man Pijlstaart (waarnemer en foto’s: Hans Elsinga).

Op het Langmameer zwemmen 7 Nonnetjes, waarvan 3 man. Vanaf het Leekstermeer vertrekken twee Zeearenden naar het zuiden (waarnemer: Rachel van Werven).

Langs het Eelderdiep, aan de noord-en aan de zuidkant van de Zanddijk, zijn 4 vrouw Bruine Kiekendieven aanwezig. Één van hen krijgt het aan de stok met een vrouw Blauwe Kiekendief, wat een Watersnip op doet vliegen. Ten zuiden van de Zanddijk is ook een Ruigpootbuizerd aanwezig. Deze wordt belaagd door 2 Zwarte Kraaien waarvan eentje er vervolgens vandoor gaat met een ruggengraat-met-kop van een eend. Uit de rietkragen langs het Eelderdiep klinken ook Baardmannetjes en zijn ongeveer 20 Waterpiepers te zien. Vlak na elkaar vliegen 2 “korrende” RAVEN over in de richting van he Elsburger Onland. Ten noorden van de Zanddijk is een Grote Mantelmeeuw te zien op het ijs en vliegen ook de eerste Kleine Mantelmeeuwen van 2021 over.  Ook vliegen hier 3 Pijlstaarten (1 man) over. Aan het begin van de Onlandse Dijk, bij het Langmameer, zit een man Torenvalk op de grond en lijkt daar een poging te doen om een stofbad te nemen, maar erg stoffig is het er niet. Bij het Hoge Bruggetje plingen Baardmannen en bij het Mijmerbankje stoot een vrouwkleed Blauwe Kiekendief (onder andere) 3 Watersnippen op.  In De Middelvennen zwemmen 4 Grote Zaagbekken (2 man). Op het Leekstermeer zwemt een man Nonnetje en 3 Grote Zaagbekken (2 vrouw). Langs het eilandje is de blauwe flits van een IJsvogel te zien.

24 januari: In de buurt van de Roderwolderdijk vliegen twee vrouw Blauwe Kiekendieven. Ook vliegt er een RAAF over (waarnemer: Cees Koelewijn).

In Polder Lage Land strijkt een Zeearend neer (waarnemer: Rachel van Werven).

Ook boven De Broekenweering is een Zeearend te zien. Op verschillende plaatsen in De Onlanden duiken nu de eerste Bergeenden van 2021 op (waarnemers: Harry Westerhuis en Ingeborg Luiken).

Een man Roodborsttapuit lijkt zwaar geïrriteerd door alle grazende ganzen die langs waggelen in de Zwarte Made.

23 januari: ’s Ochtends worden bij een slaapplaatstelling bij het Leekstermeer 12660 Stormmeeuwen, 4000 Kokmeeuwen, 264 Zilvermeeuwen en 3 Grote Mantelmeeuwen geteld (waarnemer: René Oosterhuis).

Een Zeearend komt aanvliegen vanaf het Leekstermeer en blijft even cirkelen boven Polder Lage Land en het Matslootgebied om vervolgens richting Groningerweg te vertrekken en te landen in het dode bosje bij De Gouw. Later vliegt de vogel weer op richting Groot Waal en doet de ganzen daar opschrikken alvorens weer te vertrekken richting Leekstermeer. Bij het Hoge Bruggetje zit een IJsvogel een uur lang op één plek in het riet (waarnemer: Rachel van Werven).

In het broekbos van de Lettelberter Petten klinkt aarzelend het gekekker van een Havik. Ook worden er 84 Sijsjes geteld die weer acrobatische toeren uithalen om op de Elzenpropjes te foerageren. Een man Sperwer gaat vanaf de bomen bij de boerderij van Het Groninger Landschap op jacht richting broekbos, maar weet geen vogel te verrassen. Rondom de petten zijn maar liefst 7 Buizerds actief. 

22 januari: Langs het Peizerdiep worden sporen gevonden van de Bever (waarnemer en foto: Virry Schaafsma).

Een Roerdomp vliegt over de Onlandse Dijk. In het dode bos bij De Gouw zitten 2 Zeearenden op de uitkijk. Uiteindelijk vliegen ze op richting het Leekstermeer (waarnemer: Rachel van Werven).

Later op de middag veroorzaken (waarschijnlijk) dezelfde Zeearenden grote paniek bij de ganzen in Polder Roderwolde (waarnemer: Jan-Allex de Roos).

Na zonsondergang jaagt een Kerkuil langs de Drentse Dijk. Ook bij Het Beeld is een uil actief: daar schiet een Ransuil langs de bomen.

21 januari: Langs de Drentse Dijk jaagt weer een vrouw Blauwe Kiekendief. In Polder Lage Land schrikken ongeveer 1000 Kieviten en vliegen op. Langs de Hooiweg jaagt een vrouw Bruine Kiekendief boven De Blauwvennen. In de Rodervaart zwemt een paartje Grote Zaagbek.

20 januari: Bij het Hoge Bruggetje zwemt een paartje Nonnetjes. In de rietvelden ten zuiden daarvan zijn zeker 4 Bruine Kiekendieven actief. Over de Roderwolderdijk vliegt een groep van ongeveer 650 Kieviten. Langs het fietspad staan al drie weken Slanke anijstrechterzwammen (waarnemer en foto: Cees Koelewijn).

Bij het Hoge Bruggetje laat een Otter zich mooi bekijken (waarnemer en foto: Frans Kromme).

In de hoogspanningsmast in het noorden van het Matslootgebied zit een mannetje Slechtvalk, niet in een rusthouding. Na een tijdje duikt deze naar beneden, uit het zicht achter de opslag, maar wordt weer weggejaagd door twee Zwarte Kraaien. Nadat deze twee het pesten staken duikt de man weer naar beneden (naar zijn echte doel?). Daar blijkt een Buizerd op de grond te zitten met een prooi (afgepakt?). Die bijt van zich af en de aanvaller geeft het na een paar keer razendsnel over de buizerd heen te scheren op en vertrekt naar het noorden. Bij Gemaal Matsloot jaagt een man Blauwe Kiekendief. Een man Sperwer jakkert vanaf het huisje op de hoek van Sandebuur en de Hooiweg over De Blauwvennen. Tientallen Kramsvogels en Koperwieken foerageren  bij Het Beeld.

19 januari: Langs de Drentse Dijk rust een Watersnip tussen twee Pitruspollen (zie foto). De KLAPEKSTER zit de bui uit in een struik (zie foto). De adulte Zeearend zit weer op de bekende plek in het dode bos langs De Gouw (zie foto).  Een Waterpieper foerageert bij de petgaten bij de Woudrustlaan.

18 januari: Vanuit het Leekstermeer vliegen 11 Nonnetjes op, waarvan 3 vrouw. Daar zwemmen ook 2 Grote Zaagbekken (beide man). In Polder Roderwolde liggen de afgebeten veren van een Kerkuil. Bij het Gemaal Sandebuur laat een IJsvogel van zich horen. Bij het Mijmerbankje vliegt een vrouw Grote Zaagbek op, een man blijft achter tussen de honderden eenden. Ten noorden van de Onlandse Dijk jagen twee vrouw Bruine Kiekendieven. Bij veldwerk aldaar laat een paartje Baardman zien hoe ze zich poetsen. Er worden daar meer dan 145 braakballen van Blauwe Kiekendieven verzameld. Bij de brug tussen het Langmameer en de Midslenk vliegt een IJsvogel. Hier zwemmen 3 Grote Zaagbekken (2 man). Bij de stuw en vistrap in de Peizermaden jaagt ook een vrouw Bruine Kiekendief. In het Eelderdiep bij de brug van de Zanddijk drijven tussen de vele eenden ook een man Pijlstaart en 2 vrouw Tafeleend. Ten zuiden van de Zanddijk klinkt gepling van Baardmannen. Op de hoek van de Weeringse Dijk en de Zanddijk zit een KLAPEKSTER in een struik de stevige wind te trotseren.

17 januari: In het donker, na zonsondergang, zijn nog 2 Blauwe Reigers actief in de sloot langs de (weg) Matsloot. Het licht van de A7 zal ongetwijfeld helpen, of jagen ze vaker in het donker? Langs de Hooiweg bij De Blauwvennen laat een Kerkuil zich lang bekijken, dan vliegt de vogel op en gaat jagen boven de berm.

16 januari: Bij de Lettelberter Petten wordt een KLEINE CANADESE GANS gezien (waarnemer: René Oosterhuis).

Ten noorden én ten zuiden van de Zanddijk bij de brug over het Eelderdiep jagen twee vrouw Bruine Kiekendieven. Bij veldwerk in een perceel tussen de Onlandse Dijk en de Matsloot plingen van alle kanten Baardmannen, ook krijst daar een Waterral. In Polder Roderwolde foerageren zeker 4000 Brandganzen en 1000 Kolganzen goed zichtbaar vanaf de Hooiweg, maar achter in de polder graast nog veel meer.

15 januari: Op de zandkop van Sandebuur (De Knop) scharrelt ’s nachts een Das over het hooiland (zie film hiernaast). Her en der vind je graafsporen waar ze op zoek zijn geweest naar regenwormen. Deze dikkerd stoort zich niet aan het infraroodlicht van de wildcamera (waarnemer: Herman Sips). 

14 januari: Langs de Drentse Dijk zit de KLAPEKSTER op de uitkijk in een struik (waarnemer: Leo Stockman).

Tijdens een simultaantelling van kiekendiefslaapplaatsen wordt op één van twee bekende slaapplaatsen 5 Bruine kiekendieven (allen vrouw) en 5 Blauwe Kiekendieven (2 adulte vrouwen, 1 adulte man, 1 2de kalenderjaar man en een ringstaart) geteld. De andere slaapplaats bleef leeg. Dit is een laag totaal voor De Onlanden. Een ringstaart vloog nog achter een Havik aan richting Leekstermeer en werd later gepest door een man Slechtvalk. Een vrouw Slechtvalk zat op de uitkijk in een hoogspanningsmast en bij het Hoge Bruggetje liet een IJsvogel zich zien en horen(waarnemers: Maarten Jansen en Klaas van Dijk).

Langs de Onlandse Dijk plingen Baardmannen. Bij de Hooiweg vliegt een Watersnip op en foerageren drie Waterpiepers. In Polder Lage Land grazen 13 Reeën.

13 januari: Aan het eind van de dag gaan 9 Blauwe Kiekendieven (waarvan 3 adulte mannen en één 2de kj man) en 8(!) vrouw Bruine Kiekendieven naar de slaapplaats in het Matslootgebied (waarnemer: Maarten Jansen). Overdag is de KLAPEKSTER weer actief in de Weeringsbroeken. Langs de Drentse Dijk foerageren een stuk of 30 Waterpiepers en 2 Veldleeuweriken.

12 januari: Aan de westkant van Polder Lage Land is het enorm druk met onder andere meer dan meer dan 1000 Brandganzen, honderden Kol-en Grauwe Ganzen, 100 Spreeuwen, 300 Kokmeeuwen en tientallen Stormmeeuwen. 750 Kieviten en 50 Goudplevieren raken kort in paniek als er een subadulte vrouw Havik laag over komt vliegen, maar die ziet geen kans om een prooi te slaan en de rust keert weer even terug, totdat een winderige hagel/regen/natte-sneeuwbui losbarst (zie foto) en de meeste vogels daar weg van vliegen.

11 januari: Ten noorden van de Zanddijk bij het Eelderdiep rust een Grote Mantelmeeuw op een paaltje. In het dode bos bij De Gouw rust weer een adulte Zeearend in een top (waarnemer Harry Westerhuis).

Bij het Hoge Bruggetje zit een KLAPEKSTER achter een zangvogeltje aan. Aan de Roderwolderdijk foerageert weer een grote groep van ongeveer 160 Vinken. Ook jaagt daar een Bruine Kiekendief (waarnemer: Cees Koelewijn). 

Bij de brug over het Eelderdiep bij de Zanddijk zitten weer veel eenden in het water, waaronder meer dan 120 Slobeenden en 7 Tafeleenden. Hier is ook een winterse Fuut te zien en een paartje Pijlstaart (zie foto).  In de Peizerweering jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Bij het Langmameer foerageert een groepje van 20 Witte Kwikstaarten en 8 Graspiepers in een drassig weilandje. Op het Langmameer zwemmen 6 Grote Zaagbekken (allen man). Bij de brug over het Koningsdiep zit een groep van 18 Groenlingen en 4 Vinken in een struik. Langs de Onlandse Dijk jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Een IJsvogel laat zich mooi bekijken bij het Hoge Bruggetje.

10 januari: Op beelden van een wildcamera in De Bolmert is te zien dat er 3 jonge Otters zijn geboren. Zie hier of hiernaast voor beelden (waarnemers: Sjoerd Geelink en Theo Bus).

9 januari: In De Blauwvennen jaagt een vrouw Bruine Kiekendief. Het is bij de Mijmerbank druk met honderden eenden, ook zwemmen daar drie Nonnen (1 man).  Bijna 50 Watersnippen worden af en toe zenuwachtig van de kiekendief en vliegen dan op. Aan de zuidkant van De Blauwvennen en langs de oever van het Leekstermeer krijsen 5 Waterrallen. In Polder Roderwolde vliegen 8 Holenduiven over. 

8 januari: Bij de kijkhut in de Lettelberter Petten is een paartje Tafeleend te zien. Her en der in het broekbosje scharrelen Goudhanen en tientallen Sijsjes.

7 januari: Langs de Drentse Dijk is een Waterpieper te zien, bij de Petgaten aan de Noorddijk grazen drie Wilde Zwanen en jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Bij de brug van de Zanddijk over de Gouw jaagt een vrouw Blauwe Kiekendief. In het dode bos van de Weeringsbroeken zit weer een adulte Zeearend op de uitkijk (zie foto). In de Zuidslenk bij de Mijmerbank zwemt een Dodaars. Daar jaagt ook een vrouwkleed Bruine Kiekendief.

6 januari: In de Weeringsbroeken zit een adulte Zeearend in een dode boom. In de Broekenweering jaagt een man Blauwe Kiekendief. In Polder Lage Land jaagt ook een man Blauwe Kiekendief over de met ganzen gevulde weilanden. Bij het Mijmerbankje is weer een paartje Grote Zaagbekken te zien.

5 januari: Bij Hoeve Eiteweert loopt een (jonge?) Otter over het fietspad heen (waarnemer: Tineke Boon).

Bij zowel het Mijmerbankje als in de Rodervaart zijn een paartje Grote Zaagbekken te zien.

4 januari: Een IJsvogel vliegt over het Leeksterhoofddiep. Een Sperwer man jaagt in De Jarrens. In de broekbosjes daar is een Matkop te horen. In De Bolmert zijn op verschillende plekken Baardmannen te horen. Hier jagen ook een Bruine Kiekendief vrouw en een man Blauwe Kiekendief. In een groep brandganzen vliegt ook een DWERGGANS richting het zuiden. Een paartje Grote Zaagbek rust tegen de oever van de Rodervaart. Bij de Schipsloot in het Peizerdiep zwemmen 4 paar Grote Zaagbek. Uit een bosje bij De Stenhorsten vliegt een Houtsnip op. Elders daar foerageren 4 Holenduiven.

3 januari: Op de slenk in de Zuidermaden zwemmen 9 Grote Zaagbekken (5 man). In De Kleibosch zijn weer veel (304) Koperwieken aanwezig zie hiernaast of hier. Ook een Groene Specht laat zich horen.

2 januari: In de plasdrasgebieden tussen het Eelderdiep en Het Beeld zijn groepjes Waterpiepers druk bezig. Er worden 48 geteld.  Hier jaagt ook een vrouw Bruine Kiekendief. Bij de brug daar is een IJsvogel te zien. Even verderop zit een Roodborsttapuit op uitkijk langs het diep. In de Snegelstukken jaagt een man Blauwe Kiekendief. Aan de westzijde van de Zwarte Made, vlakbij de Zuiderdijk, rusten 3 vrouwtjes Fazant in een struik (zie foto, als er nog maar twee in zitten). Ook plingen daar Baardmannen in het riet. Later op de dag is een man Sperwer aan het jagen bij Het Beeld en is er een KLAPEKSTER te zien langs de Drentse Dijk vlakbij de Zanddijk. Aan de noordkant van deze dijk jaagt een vrouwkleed Blauwe Kiekendief. In een boom aan de Madijk bij De Onlanderij zijn 14 Eksters aan het herrie schoppen.

1 januari: Bij de Mijmerbank zwemt een man Grote Zaagbek. Daar zijn ook 3 Blauwe Kiekendieven (ringstaarten) aan het jagen. Verderop in De Blauwvennen jaagt nog een vrouwkleed Blauwe Kiekendief die 5 Watersnippen opstoot. Daar vliegen ook een adulte en subadulte Grote Mantelmeeuw over. In De Bolmert rusten 2 Zeearenden in een boom aan de oever van het Leekstermeer. In Polder Roderwolde is een Vos te zien, ruziën 2 Hazen en grazen 6 Reeën..8

11 juni. Groene Specht. Foto: Jannes Aalders.
7 juni. Boomvalk op jacht. Foto: Ane van Rees.
5 juni. Platbuik. Foto: Hilde van der Heide.
30 mei. Grote Lissnuitkever. Foto: Harry Westerhuis.
30 mei. Paapje. Foto: Marcel Post.
26 mei. Witwangstern. Foto: René Dantuma.
23 mei. Grauwe Klauwier. Foto: Jeroen Veenstra.
23 mei. Koereiger. Foto: Jacob Poortstra.
21 mei. Koereigers. Foto: Gerard Twickler.
21 mei. 1 van de 2 Koereigers. Foto: Dick Bresser.
18 mei. Zeearend en Kokmeeuw. Foto: Ane van Rees.
18 mei. Reebok. Foto: Jeroen Veenstra.
18 mei. Moerasandijvie. Foto: Michel Wijnhold
14 mei. Doodgebeten Schaap. Foto: Jacob Poortstra.
13 mei. Reegeit en Reekalf, gestorven tijdens de bevalling. Foto: Michel Wijnhold.
13 mei. Reekalf. Foto: Tseard Mulder.
13 mei. Paapje. Foto: Jeroen Veenstra.
12 mei. Flamingo. Foto: Jan van der Velde.
12 mei. Appelboom. Foto: Roel Rijkers.
10 mei. Hermelijn. Foto: Ane van Rees.
5 mei. Koekoek. Foto: Ane van Rees.
3 mei. Tapuit. Foto: Gea Jansen.
3 mei. En dan een dansje....Foto: Marcel Post.
3 mei. Eerst de paring....Foto: Marcel Post.
28 april. Rouwkwikstaart. Foto: Thomas Wakker.
27 april. Twee van de drie paartjes Stelkluut in één beeld. Foto: René Dantuma.
26 april. Bruine Kiekendief en Havik. Foto: Ane van Rees.
23 april. Beflijster. Foto: Emma Zorgdrager.
21 april. Visarend. Foto: Ane van Rees.
19 april. Gele Kwikstaart.Foto: Gea Jansen.
19 april. Paartje Pijlstaart. Foto: Willem Hovinga.
17 april. Bruine Kiekendief. Foto: Jan van der Velde.
15 april. Geringde Havik met Kokmeeuw. Foto: Michel Wijnhold
15 april. Otter met Vis.Foto: Willem Hovinga.
14 april. Pinksterbloem. Foto:Cees Koelewijn.
13 april. Pullen Grauwe Gans. Foto: Henk de Lange.
11 april. Gele Kwikstaart. Foto: Gea Jansen.
10 april. Drugsafval. Foto: Michel Wijnhold.
9 april. Tapuiten. Foto: Gea Jansen.
8 april. Blauwgroen trechtertje. Foto: Geertje Geertsma.
7 april. Havik. Foto: Ane van Rees.
5 april. Slechtvalk. Foto: Ane van Rees.
5 april. Reebok met bastgewei. Foto: Ane van Rees.
4 april. Visarend. foto: WIllem Hovinga.
2 april. Koereiger. Foto: Rob Biezenaar.
2 april. Bruine Kiekendieven. Foto: Ane van Rees.
30 maart. Heikikker. Foto: Michel Wijnhold.
30 maart. Groot Hoefblad. Foto: Michel Wijnhold.
30 maart. Het voorjaar is los! Foto: Jan van der Velde.
13 maart. Paartje Zeearend met gras. Foto: Ane van Rees.
8 maart. Lepelaars. Foto: Jan van der Velde.
6 maart. Hermelijn. Foto: Luc Middendorp.
27 februari. Zeearend. Foto: Ane van Rees.
22 februari. Stervende Zilvermeeuw en Scholeksters. Foto: Cees Koelewijn.
20 februari. Havik. Foto: Jan van der Velde.
19 februari. Smienten. Foto: Jan Guikema.
18 februari. Subadulte Zeearend. Foto: Ane van Rees.
18 februari. WIlde Eend met Groene Kikker. Foto: Michel Wijnhold.
16 februari. Roerdomp. Foto: Ane van Rees.
12 februari. Jagende Kerkuil. Foto: Gert Polet en Ina Becker..
11 februari. Zeearenden op het Leekstermeer. Foto: Ane van Rees.
11 februari. Vos op ijs. Foto: Geert Nijboer.
11 februari. Vijf Reeën. Foto: Jan Guikema.
10 februari. Zeearend. Foto: Ane van Rees.
9 februari. Twee Zeearenden. Links is geringd. Foto: Geert Nijboer.
9 februari. Otterspoor. Foto: Frans Tijsterman.
5 februari. Wezel. Foto: Marcel Post.
4 februari. Subadulte Zeearend. Foto: Ane van Rees.
4 februari. Zeearend met vis. Foto: Ane van Rees.
2 februari. Vos op ijs. Foto: Geert Nijboer.
2021 feb 1 Non Franz Wildmann
1 februari. Nonnetje. Foto: Franz Wildmann.
1 februari. Klkapekster. Foto: Franz Wildmann.
30 januari. Twee Zeearenden. Foto: Sjoerd Geelink.
28 janurai. Vos. Foto: Henk Blaak.
28 januari. Vos. Foto: Henk Blaak.
26 januari. Grote Zaagbek. Foto: Theo Bus.
26 januari. Klapekster. Foto: Hans Elzinga.
25 januari. IJsvogel. Foto Hans Elzinga.
25 januari. Pijlstaart. Foto: Hans Elzinga.
22 januari. Vraatspoor Bever. Foto: Virry Schaafsma.
20 januari. Slanke Anijstrechterzwam. Foto: Cees Koelewijn.
20 januari. Otter. Foto: Frans Kromme.
19 januari. Zeearend. Foto: Michel Wijnhold.
19 januari. Klapekster. Foto:Michel Wijnhold
19 januari. Watersnip: Foto: Michel Wijnhold.
12 januari. Hagelstrom en dubbele regenboog.Foto: Michel Wijnhold.
11 januari. Pijlstaarten. Foto: Michel Wijnhold
7 januari. Adulte Zeearend. Foto: Michel Wijnhold
2 januari. Twee Fazant-hennen in een struik.Foto: Michel Wijnhold
11 januari. Pijlstaarten. Foto: Michel Wijnhold